2018-05-07

Externa nyheter

Statistik över vindkraftens utveckling

Energimyndigheten publicerar nu statistik över vindkraftens utbyggnad och produktion i Sverige under 2017.Vindkraftsproducerad el uppmätte under 2017 17,6 TWh vilket är den högsta noteringen någonsin.

Under året ökade den installerade effekten med knappt 200 MW till 6611 MW installerad effekt. Antalet vindkraftverk i Sverige är nu 3376 stycken. Mer om detta och statistiken nedbruten på regional nivå går att se i statistiken som Energimyndigheten nu publicerar.Störst ökning av installerad effekt skedde i Västra Götalands län.

Läs mer här