2010-11-15

Externa nyheter

Statsministerns svarar om Försvarsmakten och vindkraften, 11 november 2010

 

Anf. 22 STAFFAN DANIELSSON (C):

 

Herr talman! Centerpartiets och Alliansens engagemang i klimatfrågorna innebär bland annat en storsatsning på förnybar energi. Vindkraften spelar här en stor roll, och det är viktigt att kunna utnyttja de goda vindlägen som finns för att etablera nya verk. I Östergötland har ett hundratal vindkraftverk byggts de senaste åren, och ytterligare ett femtiotal är under planering. Försvarsmakten har accepterat dessa verk, och flygverksamheten pågår för fullt.

Plötsligt har nu Försvarsmakten bytt fot och har inrättat mycket stora zoner runt tio militära flygplatser i Sverige på upp till fyra mils radie. Där ska inga nya vindkraftverk få uppföras, och även befintliga verk ifrågasätts till en del. Miljöbalken ger försvarets intressen en mycket stark ställning av närmast vetokaraktär.

Och visst, herr statsminister, ska försvarets intressen och flygets säkerhet väga tungt i avvägningen mellan olika riksintressen, men detta lägger också ett ansvar på försvaret att utnyttja sin ställning på ett omdömesgillt sätt. Min fråga är: Hur ser statsministern på Försvarsmaktens ansvar att agera ansvarsfullt, långsiktigt och utan tvära omsvängningar i dessa viktiga frågor?

 

Anf. 23 Statsminister FREDRIK REINFELDT (M):

 

Herr talman! Först kan jag konstatera, precis som Staffan Danielsson påpekar, att det nu sker en mycket kraftig utbyggnad av vindkraft i Sverige. Olika utredningar har visat att Sverige har osedvanligt goda förutsättningar för vindkraft: Vi är glest befolkade och har goda vindförhållanden. I stora delar av landet kommer detta att vara en utmärkt förnybar energiform.

Men vi har faktiskt fler exempel på myndigheter och även privatpersoner som trots allt detta försöker förhindra, stoppa och bromsa vindkraftsutbyggnaden. Det har bland annat gjort att vi har sett över möjligheterna att snabba på dessa planärenden för att trots allt få fram vindkraftsutbyggnaden.

Hur försvaret har resonerat i det enskilda fallet ska jag vara försiktig med att uttala mig om – jag känner inte exakt till detaljerna. Vi får följa upp och se hur man har resonerat. Men jag försvarar naturligtvis att vår klimat- och energiöverenskommelse bygger bland annat på att just detta förnybara ben ska förstärkas och att det i Sverige kommer att handla väldigt mycket om vindkraft.

__