2011-01-18

Externa nyheter

Svar på skriftlig fråga 2010/11:210

Förutsättningar för vindkraftsutbyggnad på Gotland

Närings- och energiminister Maud Olofsson

Gustav Fridolin har frågat mig om vilka åtgärder jag avser vidta för att få en tidplan till stånd för byggnationen av en ny elkabel mellan Gotland och fastlandet.

Först av allt vill jag slå fast att det är Svenska kraftnäts uppgift att planera och bygga ut stamnätet för el baserat på samhällsekonomiska lönsam­hetsbedömningar. En viktig utgångspunkt för detta är bl.a. att se till att möjligheterna för att bygga ut förnybar elproduktion underlättas.

I augusti 2009 fattade Svenska kraftnäts styrelse ett inriktningsbeslut om att godkänna planering för en ny stamnätsförbindelse mellan Gotland och fastlandet inom en då bedömd investeringsram om 3 120 miljoner kronor. Svenska kraftnät har sedan styrelsens beslut arbetat med en teknisk förstudie och avser att under våren 2011 inleda en samråds­process kring förstudien. Ambitionen är att en första etapp av den nya förbindelsen ska kunna vara klar och i drift någon gång under 2017.

I budgetpropositionen för 2011 redogjorde regeringen även för inve­steringsprojektet. Projektet ingår även i riksdagens beslut (bet. 2010/11:NU3, rskr. 2010/11:123) i december 2010 om att godkänna den investeringsplan som Svenska kraftnät föreslagit för perioden 2011-2013.

Som redovisats har alltså Svenska kraftnät redan en tidplan för arbetet med att etablera en ny stamnätsförbindelse mellan Gotland och fastlandet.
Läs frågan

Till svaret