2009-09-03

Externa nyheter

Svensk Vindenergis debattsvar:

Vindkraft är bra förnybar energi

Svensk Vindenergi behöver inte nya strider miljövänner emellan

Björn Gillbergs och Staffan Michelsons artikel på DN Debatt den 15 augusti är så full av missförstånd och fel att den inte får stå oemotsagd. I korthet menar debattörerna att en utbyggnad av vindkraften är onödig, eftersom elen kommer att exporteras, och att mer vindkraft kommer att kräva stora satsningar på vattenkraft för att hantera svängningarna i produktionen.

Debattörerna struntar i att Sverige som ett led i klimatarbetet, gentemot EU åtagit sig att 50 procent av all energi ska komma från förnybara energislag. Få bedömare tror att detta är möjligt utan en storskalig utbyggnad av vindkraften. Vill de två debattörerna skrota målet, eller har de, en ännu okänd, lösning för att klara förnybarhets- och klimatmålen?

Utbyggnaden av förnybar energi kommer tillsammans med effekthöjningen inom kärnkraften att leda till en ökad produktion av koldioxidfri el som Sverige kan exportera. Vi kan alltså bidra till att minska Europas klimatavtryck, samtidigt som vi skapar tusentals jobb i, och exportintäkter till, Sverige. Jämfört med många andra länder i Europa har Sverige mycket bra förutsättningar att bygga ut vindkraften, med många bra vindlägen och stora, glest befolkade ytor.

Naturligtvis kommer vi att behöva reglerkraft, men knappast i form av en storskalig utbyggnad av vattenkraft. Debattörernas räkneexempel bygger på det felaktiga antagandet att behovet av reglerkraft är mer än två tredjedelar av den förväntade utbyggnaden av vindkraft. Tack vare Sveriges vidsträckta geografi är det mycket osannolikt att det skulle sluta blåsa samtidigt på alla de ställen där det finns eller kommer att byggas vindkraftverk. Vidare grundas räkneexemplet på att det ska byggas 30 TWh vindkraft, men det finns idag inga beslut om en så stor utbyggnad. Debattörerna har dessutom glömt att vi redan nu har en mycket stor reglermöjlighet i den befintliga vattenkraften.

Det kommunala självstyret kommer självklart inte att avskaffas vid utbyggnad av vindkraft. I samma proposition som kravet på bygglov slopas får kommunerna ett veto i länsstyrelsens prövning enligt miljöbalken.

Samtidigt som den tidigare dubbla prövningen enligt både miljöbalk och plan- och bygglag försvinner, får vi nu en prövning – men där det kommunala inflytandet blir ännu starkare än det varit tidigare. Antingen har debattörerna inte läst propositionen och lagtexten, eller så struntar de helt enkelt i att redovisa hela bilden. Ingetdera fallet inger särskilt stor trovärdighet.

Sverige behöver fler som kämpar för miljön och för en grön industriell utveckling. Sverige behöver inte nya strider miljövänner emellan.

Matthias Rapp

vd, Svensk Vindenergi