2010-11-18

Externa nyheter

Svensk Vindenergis syn på Försvarsmaktens hantering av inkommande vindkraftremisser inom militära flygplatsers influensområden.

PM

Försvarsmakten har i ett beslut 2010-10-041 fastställt nya regler beträffande i vilken utsträckning försvaret vill tillåta vindkraftverk i omgivningarna till tio flygplatser, som används för militära ändamål.

Svensk Vindenergi ställer sig starkt kritisk till dessa regler och till dess konsekvenser för vindkraftsutbyggnaden i landet.

Tidigare kända krav på hinderfrihet omkring civila och militära instrumentflygplatser med modern utrustning är rimliga till sin utformning och ger måttliga negativa effekter beträffande möjligheterna att uppföra vindkraftverk. Det aktuella beslutet innebär att försvaret genom stopp för vindkraftverk inom områden stora som Danmark ställer långtgående krav som allvarligt hotar omställningen till ett hållbart energisystem.

Försvarets beslut ska ses i ljuset av att vindkraften expanderar snabbt i hela världen. Totalt fanns vid årsskiftet 2009/2010 omkring 150 000 större vindkraftverk, varav 1 procent i Sverige. Under 2009 tillkom i Sverige drygt 200 vindkraftverk till ett värde av 6 miljarder kr. Detta innebär också att vindkraftverk har börjat bli vanliga i den stridsmiljö som försvaret ska kunna verka i, i Sverige och utomlands.

Läs hela