2018-02-23

Externa nyheter

Två modeller för slopade anslutningskostnader för havsbaserad vindkraft

Energimyndigheten har haft i uppdrag från regeringen att utreda på vilket sätt ett slopande av anslutningskostnaderna för havsbaserad vindkraft kan göras. Energimyndigheten har valt att titta på två olika modeller.

Den första modellen som studerats innebär att anslutningspunkten till stamnätet flyttas ut till vindkraftsparken till havs. Det innebär att Svenska kraftnät kommer att stå för planering, byggande, drift av anslutningskabeln och därmed för alla kostnader som anslutningen medför. Finansieringen av åtgärden skulle kunna ske genom höjd stamnätstariff.

Den andra modellen innebär att ett stöd införs till vindkraftsproducenten för vissa delar av anslutningskostnaden. Energimyndigheten föreslår att stödet ska avgränsas till att täcka sjökabeln med tillhörande transformatorer. På så sätt skapas mer likvärdiga villkor med landbaserad vindkraft. En annan fördel med modellen är, enligt Energimyndighetens bedömning, att de totala kostnaderna för slopade anslutningskostnaderna begränsas men att det finns kvar incitament att välja lokalisering som ger kostnadseffektiva anslutningar. Finansieringen av stödet föreslås ske genom att en särskild avgift införs som tas ut från alla elkonsumenter.

Läs mer här