2015-02-19

Externa nyheter

Uppdrag att koordinera genomförandet av en grön infrastruktur i Sverige

Regeringens beslut
Regeringen uppdrar åt Naturvårdsverket att koordinera arbetet med att
utveckla en fungerande grön infrastruktur i svenska land-, vatten- och
havsområden. Arbetet ska ske i samarbete med länsstyrelserna, Havsoch
vattenmyndigheten, Statens jordbruksverk, Boverket, Trafikverket,
Skogsstyrelsen, Riksantikvarieämbetet och andra berörda myndigheter
och aktörer på lokal och regional nivå när så är relevant. Uppdraget ska
bland annat baseras på de riktlinjer och den genomförandeplan som
regeringen den 4 september 2014 uppdragit åt Naturvårdsverket att ta
fram för länsstyrelsernas arbete med samordning och utveckling av
regionala handlingsplaner för grön infrastruktur på land och i vatten (dnr
M2014/1948/Nm). Länsstyrelsernas pågående arbete med grön
infrastruktur, bland annat inom ramen för uppdrag 64 i länsstyrelsernas
regleringsbrev för 2015, är en central del av genomförandet som ska
koordineras av Naturvårdsverket.

Läs hela