2018-08-21

Externa nyheter

Utsläppsrätter drar upp kraftpriserna

Marknaden, som även är en del av Kyoto-avtalet, har präglats av stora prisfluktuationer och politiska dragkamper. Att marknadsanpassa en reducerad användning av fossil energi tvärs över landsgränserna har samtidigt varit ett pionjärarbete.

Efter finanskrisen och den stora utflyttningen av stål- och pappersproduktion från Europa, har utsläppen från industrin minskat kraftigt. Ett överskott av kvoter har byggts upp och priserna har länge legat på mycket låga nivåer. Låga priser stimulerar inte industrin varken till koldioxidsanering eller omläggning till renare energiförbrukning. Dessutom har subventionsdriven utbyggnad av förnybar energi också minskat användningen av fossil energi.

Europa ligger bra till för att nå målen för utsläppsnedskärningar 2020, men det är andra faktorer än utsläppsmarknaden som har bidragit till detta. Ändå har nog rädslan för högre utsläppspriser i framtiden bidragit till att hålla igen en del investeringar som berör användning av fossil energi. Politikerna vill att priset för utsläpp ska gå upp för att kunna fasa ut användningen av kol och fasa in förnybara energikällor.

Utsläppsmarknaden har inte haft önskad effekt och därför präglats av politiska ingrepp för att försöka höja priset för utsläpp. Vid nyår träder en ny marknadsreglering, MSR, i kraft. Mekanismen har till avsikt att reducera antalet utsläppstillstånd som släpps på marknaden, så att det stora överskottet av utsläppstillstånd minskas. Detta hoppas politikerna ska leda till högre utsläppspriser. Högre priser kommer till att börja med ge incitament för att ersätta kolkraft med gaskraft, men i förlängningen leda till att all användning av fossil energi fasas ut till fördel för förnybar energi.

Läs mer här.