2021-04-07

Externa nyheter

Vi från Holmen vill göra det vi kan för el och klimat

Elektrifieringen av samhället är en del av lösningen på klimathotet. Fossilfri el ersätter fossilbaserade energikällor inom transportsektorn och industrin. I dagsläget står el för en tredjedel av den totala energianvändningen i Sverige. Trots att det görs stora energieffektiviseringar kommer behovet av ny elproduktion var mycket stort under de närmaste 20 åren. Sverige har ett mål om helt förnybar elproduktion år 2040. I den nationella vindkraftsstrategin görs bedömningen att det behövs minst 100 TWh ytterligare vindkraft. I strategin framhålls även vikten av geografisk spridning och det regionala ansvaret. Den årliga elproduktionen i Östergötland måste öka med minst 2,5 TWh, motsvarande 100–150 vindkraftverk.

Läs debattartikeln i Folkbladet.