2010-12-15

Externa nyheter

Yttrande över Energimyndighetens rapporter ”Åtgärder för att skydda elkunden mot för höga elcertifikatpriser”, ”Gemensamt elcertifikatsystem med Norge” och ”Regelförenkling”.

Remissvar insänt till Näringsdepartementet.


Yttrande över Energimyndighetens rapporter ”Åtgärder för att skydda elkunden mot för höga elcertifikatpriser”, ”Gemensamt elcertifikatsystem med Norge” och ”Regelförenkling”.

Detta remissyttrande koncentreras i allt väsentligt på rapporten om ”Gemensamt elcertifikatsystem med Norge” eftersom detta är den för branschen viktigaste frågan och där vi anser att Energimyndigheten inte lyckats belysa och analysera flera för vindkraften centrala problemområden.