Balsaträ och vindkraft

Balsaträt används i en del vindkraftsblad – och det pågår ett intensivt arbete inom den europeiska vindkraftsbranschen för att lösa återanvändning och återvinning av bladen. Inom tre år väntas t.ex. resultaten från forskningsprogrammet CETEC var redo att kommersialiseras (Naturvårdsverket). När återvinning är möjligt behövs mindre mängd nya material, och därmed...

Läs mer

Återvinning av vindkraftverk

Vindkraftverket består till ca 85 procent av stål och järn, idag återvinningsbara material. Bladen består av härdplastkompositer, samma som i t.ex. fritidsbåtar, och för dessa pågår intensiv utveckling för att hitta hållbara lösningar för omhändertagande. Ett första storskaligt steg väntas bli samförbränning med cementindustrin, där värmeenergin utnyttjas samtidigt som slaggen...

Läs mer

Mikroplaster och vindkraft

Att vindkraften skulle generera mikroplaster i enorma mängder är en myt som baseras på falska uppgifter. Ett vindkraftverk genererar cirka 0,15 kilo mikroplaster per år, vilket totalt motsvarar ca 650 kilo från alla Sveriges vindkraftverk (Ny Teknik 2021). Siffran ska förstås helst vara noll men utsläppen är försvinnande små jämfört...

Läs mer

Insekter och vindkraft

Att bevara den biologiska mångfalden är av största vikt, vilket behöver beaktas vid etablering av all ny infrastruktur. Samtidigt medverkar vindkraften till att minska klimatförändringarna, något som i sig utgör ett av de allra största hoten mot den biologiska mångfalden, inklusive fortlevnad för insekter. Påståendet att vindkraften hotar förekomsten av...

Läs mer

Få olyckor vid vindkraft

Sett till drifttid har vindkraften drabbats av få olyckor. Kraftverken är säkra och CE-märkta enligt kraven i maskindirektivet. Endast 14 haverier har skett på nära 40 000 driftår under perioden 2001-2022. Arbetsmiljöverket konstaterar att säkerhetsnivån generellt sett är god och att det finns en vilja att upprätthålla en hög säkerhetsnivå...

Läs mer

Islossning från vindkraftblad

Det kan hända att is bildas på rotorblad som riskerar att lossna och slungas iväg. Detta benämns iskast. Risken att dessa träffar människor eller bostäder är dock mycket liten. 2021 fanns i Arbetsmiljöverkets databas inga personolyckor registrerade tillsammans med ordet iskast. På moderna verk finns tekniska lösningar; avisningssystem såsom uppvärmning...

Läs mer

Social hållbarhet

Sverige har högt ställda klimatambitioner där vindkraften är en viktig del i energiomställningen. Utbyggnaden behöver ske på ett hållbart sätt, utifrån alla hållbarhetsdimensioner. Att förbättra delaktigheten i vindkraftsprojekt är en del av arbetet med social hållbarhet. Från projektörens sida handlar det om att hålla samråd med myndigheter och enskilda. Under...

Läs mer

Vindkraften ger jobb, tillväxt och klimatnytta

Svensk industri kan bli världsledande i klimatomställningen - och vindkraften gör omställningen möjlig. Det görs nu stora satsningar inom industrin på inte minst fossilfritt stål, grön vätgas och tillverkning av batterier. Satsningarna kräver ett snabbt och stort tillskott av grön el till låga priser. Sveriges behov av el väntas vara...

Läs mer