Balsaträ och vindkraft

Ca tio procent av vindkraftsbladet består av en kärna som ibland utgörs av balsaträ eller PVC. Men det går också att använda återvunnen PET. Så gör till exempel tillverkaren LM Wind Power, som redan 2017 presenterade sitt första blad helt utan balsa eller PVC. Bara tre år senare hade dessa...

Läs mer

Det kommunala vetot (kommunal tillstyrkan)

Fram till 2009 prövades all vindkraft mot både miljöbalken och plan- och bygglagen (PBL). De båda prövningarna hanterade till stor del samma frågor, dvs. att frågorna prövades dubbelt. Från 2009 togs kravet på bygglov och detaljplan bort för större vindkraftsanläggningar och sedan dess prövas sådana anläggningar enbart av miljöprövningsdelegation vid...

Läs mer

Mikroplaster och vindkraft

Att vindkraften skulle generera mikroplaster i enorma mängder är en myt som baseras på falska uppgifter. Ett vindkraftverk genererar cirka 0,15 kilo mikroplaster per år, vilket totalt motsvarar ca 650 kilo från alla Sveriges vindkraftverk (Ny Teknik 2021). Siffran ska förstås helst vara noll men utsläppen är försvinnande små jämfört...

Läs mer

Insekter och vindkraft

Att bevara den biologiska mångfalden är av största vikt, vilket behöver beaktas vid etablering av all ny infrastruktur. Samtidigt medverkar vindkraften till att minska klimatförändringarna, något som i sig utgör ett av de allra största hoten mot den biologiska mångfalden, inklusive fortlevnad för insekter. Påståendet att vindkraften hotar förekomsten av...

Läs mer

Återvinning av vindkraftverk

Vindkraftverket består till ca 85 procent av stål och järn, idag återvinningsbara material. Bladen består av härdplastkompositer, samma som i t.ex. fritidsbåtar, och för dessa pågår intensiv utveckling för att hitta hållbara lösningar för omhändertagande. Tillverkaren Vestas har lanserat en lösning för återvinning av redan befintliga blad, och tillverkarna Siemens...

Läs mer

Islossning från vindkraftblad

Det kan hända att is bildas på rotorblad som riskerar att lossna och slungas iväg. Detta benämns iskast. Risken att dessa träffar människor eller bostäder är dock mycket liten. 2021 fanns i Arbetsmiljöverkets databas inga personolyckor registrerade tillsammans med ordet iskast. På moderna verk finns tekniska lösningar, avisningssystem såsom uppvärmning...

Läs mer

Social hållbarhet

Sverige har högt ställda klimatambitioner där vindkraften är en viktig del i energiomställningen. Utbyggnaden behöver ske på ett hållbart sätt, utifrån alla hållbarhetsdimensioner. Att förbättra delaktigheten i vindkraftsprojekt är en del av arbetet med social hållbarhet. Från projektörens sida handlar det om att hålla samråd med myndigheter och enskilda. Under...

Läs mer

Vindkraften ger jobb, tillväxt och klimatnytta

Svensk industri kan bli världsledande i klimatomställningen - och vindkraften gör omställningen möjlig. Det görs nu stora satsningar inom industrin på inte minst fossilfritt stål, grön vätgas och tillverkning av batterier. Satsningarna kräver ett snabbt och stort tillskott av grön el till låga priser. Sveriges behov av el väntas vara...

Läs mer