Vindkraften ger jobb, tillväxt och klimatnytta

Svensk industri kan bli världsledande i klimatomställningen - och vindkraften gör omställningen möjlig. Det görs nu stora satsningar inom industrin på inte minst fossilfritt stål, grön vätgas och tillverkning av batterier. Satsningarna kräver ett snabbt och stort tillskott av grön el till låga priser. Sveriges behov av el väntas vara...

Läs mer

Vindkraften är det kraftslag som har lägst miljöpåverkan

Ingen elproduktion är helt fri från miljöpåverkan, men vindkraften har i jämförelse med andra kraftslag mycket liten negativ påverkan. Naturskyddsföreningen bedömer att vindkraften kan mer än fyrdubblas utan bekostnad på biologisk mångfald och artrikedom. Så kan hållbar vindkraft byggas ut i Sverige, Naturskyddsföreningen Inom forskningsprogrammet Vindval sammanställs fakta om vindkraftens...

Läs mer

Klimatnytta genom vindkraftsutbyggnad

Industri- och transportsektorn står för två tredjedelar av Sveriges klimatutsläpp. Inom dessa sektorer har det påbörjats en omfattande elektrifiering, där den fossila energi som bidrar till global uppvärmning snabbt ska ersättas med grön el från framför allt vindkraft. Utbyggd vindkraft är med andra ord en förutsättning för ett fossilfritt och...

Läs mer

Vindkraften förser samhället med billig grön el

Vindkraften är det kraftslag som kan byggas ut snabbast i stor skala för att förse samhället med grön el till konkurrenskraftiga priser. Produktionskostnaden för ny landbaserad vindkraft i Sverige har halverats på drygt 10 år, samtidigt som leveransen av el från nya vindkraftverk är tre gånger större. Idag ligger produktionskostnaden...

Läs mer

Investeringar i svensk vindkraft

Sedan Energiöverenskommelsen 2016 har det investerats över 117 miljarder kronor i ny vindkraft i Sverige, visar Svensk Vindenergis sammanställning. När alla de nya vindkraftverken tagits i drift 2024 kommer el från vindkraft att stå för drygt en tredjedel av Sveriges elanvändning. Över 117 miljarder i vindkraftsinvesteringar 2017-2024  De investeringsbeslutade eller...

Läs mer

Fastighetsvärden kring vindkraftsparker

Det finns en hel del forskning på hur fastigheters värde påverkas av vindkraftsetablering. I mars 2022 publicerades en finsk studie som visar att vindkraftsparker inte har någon effekt på bostadspriserna. Studien jämför fastighetspriser innan och efter vindkraftsetablering, men tar även in andra variabler, till exempel avstånd till samhällsservice. Slutsatsen är att...

Läs mer

Stark opinion för vindkraften

Vindkraft är en av de mest populära energikällorna i Sverige, enligt SOM-institutets årliga undersökningar av energiopinionen. I den senaste studien som publicerades år 2020 uppgav fler än 8 av 10 av de tillfrågade att de vill att det ska satsas mer än i dag eller ungefär som i dag på...

Läs mer