Vindkraft är en av de mest populära energikällorna i Sverige, enligt SOM-institutets årliga undersökningar av energiopinionen. I den senaste studien som publicerades år 2022 uppgav nästan 8 av 10 av de tillfrågade att de vill att det ska satsas mer än i dag eller ungefär som i dag på vindkraft.

Svenska folkets åsikter om olika energikällor, SOM-undersökning

En studie som Sifo publicerade våren 2022 visar därtill att en majoritet av svenska folket vill att den egna kommunen ska bidra till vindkraftens utbyggnad. Dubbelt så många (58 procent) anser att den egna kommunen bör bidra till ny vindkraft, än dem som inte anser detta (28,5 procent). Undersökningen omfattar 3 250 svarande personer och är beställd av nätverket Vindkraftens klimatnytta.

Även inom politiken finns det stöd för vindkraften. En undersökning av Demoskop visar att det är betydligt fler kommunpolitiker som är positiva än negativa till ny vindkraft i sin kommun. Den positiva andelen är 70 procent större än den negativa för såväl landbaserad som havsbaserad vindkraft.

Många kommunpolitiker positiva till ny vindkraft, studie av Demoskop

Trots stödet bland allmänhet och politiker, får dock 8 av 10 vindkraftverk avslag av kommunerna. Gapet mellan åsikt och beslut förklaras sannolikt av det motstånd som kan uppstå just där vindkraften byggs. Det kan vara svårt för politiker att säga ja till ny vindkraft även om de ser fördelarna.

Allt fler kommunala nej till vindkraft – nu behövs ökade incitament

Demoskops studie visar därtill att de flesta kommunpolitiker, för att bli mer positiva till ny vindkraft, vill se ökade ekonomiska fördelar lokalt. Var tredje politiker vill att kommunen får ekonomisk ersättning av staten.

Svensk Vindenergi vill att regering och riksdag ökar incitamenten för kommuner att bidra till ökad energiproduktion. Ett förslag är att låta fastighetsskatten för all energiproduktion gå till kommunerna. Det ger en ekonomisk fördel för de som bor där vindkraft och annan energiproduktion etableras.