Det används i dag cirka 140 terawattimmar (TWh) el i Sverige. Behovet av el väntas öka kraftigt till följd av den snabba elektrifieringen och klimatomställningen inom inte minst industrin och transporterna.

I den myndighetsgemensamma uppföljningen inom regeringsuppdraget om samhällets elektrifiering konstaterar myndigheterna (Energimyndigheten, Energimarknadsinspektionen, Svenska kraftnät och Trafikverket) att elbehovet uppgår till ca 280 TWh till 2035, vilket är en fördubbling från dagens nivå. Utbyggnadstakten av elproduktion och elnät behöver vara historiskt hög om vi ska ha möjlighet att möta det ökade elbehovet.

Myndighetsgemensam uppföljning av samhällets elektrifiering, Svenska Kraftnät

En studie som konsultföretaget Thema gjort på uppdrag av Svensk Vindenergi visar att behovet av el kan komma att tredubblas till år 2050.

Ta del av rapporten där Themas studie presenteras