Elcertifikat underlättar förnybar elproduktion

Elcertifikatsystemet infördes 2003 för att underlätta utbyggnaden av förnybar elproduktion. Systemet går ut på att alla producenter av förnybar energi får elcertifikat för producerad el, som de sedan kan sälja till elleverantörer, som är skyldigas att upphandla en viss kvot. Stödet påverkar inte statsfinanserna utan finansieras av elkonsumenterna. 2003 har systemet förlängts och dess målsättning höjts i omgångar, och 2012 fick Sverige och Norge en gemensam elcertifikatmarknad.

Elkundens bidrag till förnybar elproduktion, Energimyndigheten

Elcertifikatsystemet avslutas 2035

2020 kom regeringen med en proposition på lagförslag som i januari 2021 godkändes av riksdagen, med innebörden att elcertifikatsystemet avslutas 2035. Därmed kommer inga nya anläggningar som tas i drift efter 2021 tilldelas elcertifikat, och alla investeringsbeslut som nu fattas görs det utan förväntningar om extra stöd.

Elcertifikat – stoppregel och kontrollstation, Riksdagen