För Sverige, som har unikt goda förutsättningar för förnybar elproduktion, skulle en mer integrerad elmarknad innebära direkta inkomster genom export av el. Samtidigt skulle svenska elkonsumenter och svensk industri få långsiktigt lägre elpriser än de länder vi exporterar till.

Elexportens klimatnytta har blivit ännu tydligare sedan EU:s system för handel med utsläppsrätter (EU ­ETS) reviderades. Överskott av utsläppsrätter annulleras nu och undanträngning av el från kolkraftverk får därmed en omfattande klimateffekt. Den fördubbling av vindkraften som sker mellan 2019–2022 kan minska utsläppen motsvarande nästan en fjärdedel av Sveriges utsläpp.

Fakta om handel med utsläppsrätter EU ETS

Förutom möjligheter till elexport innebär en ökad fysisk marknadsintegration en ökad försörjningstrygghet. Elexport understöder även utvecklingen av energilager, förbrukarflexibilitet, sektorskoppling och andra lösningar som stöttar framtidens förnybara samhälle.