Enligt Svenska kraftnät är tillståndsprocesserna för utbyggnad och förstärkning av stamnätet den största flaskhalsen för hur snabbt vindkraften kan byggas ut.

Svensk Vindenergi bedömer att drygt 80 procent av den tillkommande vindkraftskapaciteten till 2023 etableras i norra Sverige vilket betyder att elen även fortsatt kommer behöva överföras långa sträckor. Delar av nätet har redan nått gränsen för hur mycket elproduktion som kan tas emot och flaskhalsar mellan norr och söder leder till effektbrist och högre elpriser i söder.

Svenska kraftnät tog i september 2020 beslut om sitt största investeringspaket någonsin, NordSyd, i syfte att förnya och förstärka stora delar av transmissionsnätet i mellersta Sverige under de kommande tjugo åren. Det är välkommet, men tyvärr är inte tillräckligt. Investeringstakten i de svenska elnäten ligger på ungefär 6 miljarder om året, i jämförelse med de nära 20 miljarder som gäller för vindkraften