Elektrifieringen i industri- och transportsektorerna går snabbare än förväntat. Sveriges elanvändning kan dubbleras redan till år 2035 istället för år 2045, som myndigheterna tidigare beräknat. Det betyder att vi måste hålla uppe tempot när vi bygger det nya, dubbelt så stora, elsystemet.

Majoriteten av den tillkommande vindkraftskapaciteten 2023 och framåt etableras i norra Sverige, vilket betyder att elen även fortsatt kommer behöva överföras långa sträckor. Delar av nätet har redan nått gränsen för hur mycket elproduktion som kan tas emot och flaskhalsar mellan norr och söder leder till effektbrist och högre elpriser i söder.

Svenska kraftnät tog i september 2020 beslut om sitt största investeringspaket någonsin, NordSyd, i syfte att förnya och förstärka stora delar av transmissionsnätet i mellersta Sverige under de kommande tjugo åren. Det är välkommet, men tyvärr är det inte tillräckligt. Investeringstakten i de svenska elnäten ligger på ungefär 6 miljarder om året, i jämförelse med de nära 20 miljarder som gäller för vindkraften.

Det finns stora möjligheter att snabba på elnätsutbyggnaden genom att genomföra Klimaträttsutredningens förslag från 2022. Svensk Vindenergi bedömer att förslagen i Klimaträttsutredningen kommer att korta ledtiderna väsentligt för underhåll, kapacitetsökning och nybyggnation av elnät. Svenska kraftnät bedömer att förslagen kan korta ledtider med 6–12 månader i snitt men att det för vissa viktiga projekt kan handla om tidsbesparingar på flera år.

Regeringen måste snabba på elnätsutbyggnaden, Energiföretagen Sverige