Det finns en hel del forskning på hur fastigheters värde påverkas av vindkraftsetablering.

I mars 2022 publicerades en finsk studie som visar att vindkraftsparker inte har någon effekt på bostadspriserna. Studien jämför fastighetspriser innan och efter vindkraftsetablering, men tar även in andra variabler, till exempel avstånd till samhällsservice. Slutsatsen är att andra faktorer påverkar fastighetspriset betydligt mer än vad utbyggnad av vindkraft.

Hösten 2021 publicerade Vindval, Naturvårdverkets kunskapsprogram, syntesrapporten ”Vindkraftens påverkan på människors intressen” där det framgår att den internationella forskningen visar olika resultat för huruvida vindkraftsutbyggnad medför minskade fastighetsvärden. En av slutsatserna är att det är möjligt att vindkraftsmotstånd i sig skapar en negativ inställning som påverkar marknadspriserna – och att sänkta fastighetspriser då blir en självuppfyllande profetia.

I underlaget till Vindvals syntesrapport ingår en studie av två KTH-forskare från våren 2021. KTH-studien har blivit ett slagträ i den lokala vindkraftsdebatten, men för den som läser hela rapporten framgår det att värdena är genomsnittsvärden som inte säger någonting om ett specifikt område, studien analyserar inte värden på samma fastigheter före och efter vindkraftsutbyggnadregionala variationer har inte undersökts och det är sannolikt att det finns faktorer som studien inte kontrollerat som påverkar fastighetspriserna.