Det finns en hel del forskning på hur fastigheters värden påverkas av vindkraftsetablering, där olika studier kommer fram till olika resultat.

Enligt en finsk studie från 2022 har vindkraftsparker inte någon effekt på bostadspriserna. Studien jämför fastighetspriser innan och efter vindkraftsetablering. Den tar även in andra variabler, t.ex. avstånd till samhällsservice. Studiens slutsats är att det är andra variabler som påverkar – inte vindkraften.

Enligt en svensk studie från 2022 påverkas fastighetspriserna i varierande grad beroende på var parken är lokaliserad.

En möjlig orsak till de olika resultaten kan vara att den lokala debatten kring vindkraften varierar. I de fall debatten är mycket negativ kan den bli en självuppfyllande profetia, som kan påverka de lokala marknadspriserna negativt. Detta konstateras i Naturvårdsverkets sammanställning av aktuell forskning från 2021. En annan grund för skilda forskningsresultat kan vara att olika studier tar med olika variabler i sina beräkningar.

Vindkraftsetablering kan öka fastigheters värden. I Sollefteå har befolkningen minskat år efter år – utom i sex byar med stor utbyggnad av vindkraft. 2019 hade de sex byarna 58 fastboende. 2020 hade invånarantalet ökat till 80. Förändringen beror på inflyttning – till fastigheter som tidigare stått tomma eller fritidshus som nu används för fast boende.