Syftet med flexibel användning är att utnyttja elen när det finns mycket tillgängligt, och spara på den i andra stunder. Förutom att det är kostnadseffektivt för användaren (elpriserna är nära noll när det produceras som mest el) så möjliggör det ett förnybart elsystem där produktion varierar mer med vädret.

Användarflexibilitet i framtidens energisystem, Power Circle
(hittas under rubriken: Publicerade kunskapsunderlag)

En hittills outnyttjad källa för flexibilitet och elektrifiering är produktion av elektrobränslen, såsom vätgas eller metanol som, förutom att användas som råvaror i industrin och till gröna bränslen också, används för att producera el vid tillräckligt höga prissignaler. Sveriges elområden SE1 och SE2 har så låga genomsnittliga elpriser att de utgör en av världens bästa förutsättningar för etablering av sådan, eller annan, elintensiv verksamhet.

Fakta om Sveriges elprisområden, Energimarknadsbyrån

Det behövs olika sätt att lagra el när variabel produktion från exempelvis sol- och vindkraft är större än den mängd el som konsumeras. Sverige har med sin vattenkraft ovanligt goda förutsättningar för detta, eftersom det går att lagra vatten och släppa på vid behov. En stor ytterligare potential finns i batterier av olika slag. Allt ifrån småskaliga elbilar till storskaliga aluminiumbatterier väntas bli användbara i framtiden. Vätgas är en annan stor möjliggörare och tryckluftsluftlager och pumpkraft några av ytterligare många exempel.

Lagring av el, fakta i rapport från Naturskyddsföreningen

”För att klara omställningen av energisystemet, där Sverige även är ett exportland för klimatneutrala råvaror och produkter, behöver en stor del av elanvändningen vara flexibel” skriver Svenska kraftnät i sin Långsiktiga marknadsanalys.

En kartläggning från Power Circle visar att potentialen för flexibla resurser till och med är större än elsystemets behov. En betydande del av flexibilitetspotentialen finns hos hushåll och fastigheter i form av uppvärmning och elbilsladdning. Kartläggningen visar även att potentialen för flexibel elanvändning i industrin troligen är större än vad tidigare studier har indikerat. För att realisera potentialen behöver marknaderna för flexibilitet utvecklas.

Källa: Flexibilitet för ett mer stabilt och driftsäkert elsystem, Power Circle