Det finns mycket forskning kring hur deltagarprocesser görs värdeskapande för alla inblandade.

Uppsala universitet har tillsammans med andra aktörer tagit fram en guide för kommunikation och möten kring just vindkraftsprojekt, som bland annat ger vindkraftsprojektörer tips kring tillitsskapande och konfliktförebyggande.

Tidig dialog, information och transparens både kring projektet och vad som går att påverka, är några viktiga element.

Guide för kommunikation kring vindkraftsprojekt

Social hållbarhet

Sverige har högt ställda klimatambitioner där vindkraften är en viktig del i energiomställningen. Utbyggnaden behöver ske på ett hållbart sätt, utifrån alla hållbarhetsdimensioner. Att
förbättra delaktigheten i vindkraftsprojekt är en del av arbetet med social hållbarhet. Aktivt
arbete med deltagandeprocesser skapar värde både för det egna företaget och för branschen
som helhet.

Detta sker genom att verksamhetsutövaren håller samråd med myndigheter och enskilda. Under samrådet ska verksamhetsutövaren informera och samla in synpunkter från berörda sakägare, myndigheter, organisationer, allmänheten med flera. Det som framkommer under samrådet är ett viktigt underlag för miljökonsekvensbeskrivningen och ansökan om miljötillstånd.

Länsstyrelsens miljöprövningsdelegation utreder ansökan, hämtar in synpunkter från andra myndigheter och allmänheten innan de tar beslut om tillstånd.