Att bevara den biologiska mångfalden är av största vikt, vilket behöver beaktas vid etablering av all ny infrastruktur. Samtidigt medverkar vindkraften till att minska klimatförändringarna, något som i sig utgör ett av de allra största hoten mot den biologiska mångfalden, inklusive fortlevnad för insekter.

Påståendet att vindkraften hotar förekomsten av insekter hänvisar ofta till en tysk studie från 2017. Dess slutsatser bygger på gamla data från ett enskilt område, och rapportförfattaren säger själv att det är svårt att dra långtgående slutsatser om vindkraften i stort. Vilka insekter som förekommer var varierar, att en plats är olämplig betyder inte att andra nödvändigtvis är det. Det behövs alltså både uppdaterad och mer detaljerad forskning på området för att kunna ge säkra svar.

Jordbruksverket har visat att vindkraftsexploateringar i sig själv kan generera nya biotoper*, och med endast med små extra insatser öka naturnyttan väsentligt. På Irland har vindkraftens branschorganisation tillsammans med lokala naturvårdsinstitutioner tagit fram gemensamma riktlinjer för främjandet av pollinatörer. Åtgärderna har potential att hjälpa närmare 100 insektsarter, där nästan en tredjedel hotas av utrotning.

*Biotop: den lokala miljö i vilken vissa arter lever, som exempelvis en sjö, granskog eller stenmur. Människan kan skapa nya sådana, genom att t.ex. så ängsblomster eller anlägga fjärilsrestauranger.