Industri- och transportsektorn står för två tredjedelar av Sveriges klimatutsläpp. Inom dessa sektorer har det påbörjats en omfattande elektrifiering, där den fossila energi som bidrar till global uppvärmning snabbt ska ersättas med grön el från framför allt vindkraft. Utbyggd vindkraft är med andra ord en förutsättning för ett fossilfritt och konkurrenskraftigt Sverige.

Nätverket Vindkraftens klimatnytta bedömer i en rapport att vindkraften, genom att möjliggöra både elektrifiering och elexport, har potential att minska klimatutsläppen med motsvarande 50 procent av Sveriges nuvarande utsläpp till år 2030.

Rapport om vindkraftens klimatnytta

När ökad svensk elexport tränger ut kol- och gaskraft i våra grannländer minskar utsläppen med omkring 600 000 ton per terawattimme (TWh). Det är ett något mer konservativt antagande än beräkningar från kärnkraftsintressenterna i Analysgruppen, som antar att svensk elexport minskar utsläppen med omkring 730 000 ton per TWh.

En ökad elanvändning i Sverige bidrar till en ökad produktion i kol- och gaskraftverk, åtminstone på kort sikt, om inte elproduktionen byggs ut i motsvarande grad. Men vi måste driva två processer parallellt, dels ställa om från fossil till förnybar elproduktion, dels ersätta fossila bränslen med el i transportsektorn och industrin.

Elektrifieringen innebär en stor klimatnytta:

  • Personbilar och andra lätta fordon släpper ut cirka 12 miljoner ton och en elektrifiering av dessa skulle kräva omkring 12 TWh el.
  • Svensk ståltillverkning släpper ut 5,8 miljoner ton. HYBRIT kan göra delar av stålindustrin fossilfri för detta behövs 15-20 TWh el för vätgasproduktion.