Ingen elproduktion är helt fri från miljöpåverkan, men vindkraften har i jämförelse med andra kraftslag mycket liten negativ påverkan. Naturskyddsföreningen bedömer att vindkraften kan mer än fyrdubblas utan bekostnad på biologisk mångfald och artrikedom.

Så kan hållbar vindkraft byggas ut i Sverige, Naturskyddsföreningen

Inom forskningsprogrammet Vindval sammanställs fakta om vindkraftens påverkan på djur, natur och människor. Programmet är ett samarbete mellan Naturvårdsverket och Energimyndigheten.

Vindval, Naturvårdsverket

Eftersom vindkraftverk utnyttjar energiinnehållet i vinden för kraftproduktionen blir det inga utsläpp till mark, luft eller vatten. Inte heller behöver bränsle utvinnas eller transporteras. Inget uttjänt bränsle behöver tas om hand eller slutförvaras.

Vindkraftens positiva påverkan på klimatet är enorm. Den fördubbling av vindkraften som sker mellan 2019–2022 kan minska utsläppen motsvarande nästan en fjärdedel av Sveriges utsläpp.