Sverige har högt ställda klimatambitioner där vindkraften är en viktig del i energiomställningen. Utbyggnaden behöver ske på ett hållbart sätt, utifrån alla hållbarhetsdimensioner. Att förbättra delaktigheten i vindkraftsprojekt är en del av arbetet med social hållbarhet.

Från projektörens sida handlar det om att hålla samråd med myndigheter och enskilda. Under samrådet ska verksamhetsutövaren informera och samla in synpunkter från berörda sakägare, myndigheter, organisationer, allmänheten med flera. Det som framkommer under samrådet är ett viktigt underlag för miljökonsekvensbeskrivningen och ansökan om miljötillstånd. Länsstyrelsens miljöprövningsdelegation utreder ansökan, hämtar in synpunkter från andra myndigheter och allmänheten innan de tar beslut om tillstånd.

Från kommunens sida handlar det om att involvera medborgarna i en tidig diskussion om kommunens roll i energiomställningen. En gemensam kunskapsinhämtning kring behov och alternativ minskar frågetecknen när en konkret etablering av ny energiproduktion blir aktuell. Ofta har en sådan dialog först i samband med framtagandet av kommunens översiktsplan.