Svensk industri kan bli världsledande i klimatomställningen – och vindkraften gör omställningen möjlig. Det görs nu stora satsningar inom industrin på inte minst fossilfritt stål, grön vätgas och tillverkning av batterier. Satsningarna kräver ett snabbt och stort tillskott av grön el till låga priser. Sveriges behov av el väntas vara minst dubbelt så stort redan inom 20 år, och bara vindkraften kan expanderas i den takt som krävs. Utbyggd vindkraft handlar om att både minska klimatutsläppen och säkra lokal tillväxt av jobb och skatteintäkter över hela landet.

Debattartikel av fyra industribolag: Öka takten och bygg ut vindkraften, Dagens industri

Industrier vill se snabbt utbyggd vindkraft, enkätstudie

Utöver detta tillkommer direkta sysselsättningseffekter inom vindkraftsbranschen. De största direkta effekterna ges vid uppförandet av vindkraftverken. Då behövs arbetskraft för anläggande av vägar, elnät, fundamentarbeten, resning av verke, etcetera. När parken är etablerad krävs ungefär en person per fyra vindkraftverk för drift och underhåll verkets livslängd ut (cirka 25-30 år).

Även sekundära effekter av vindkraftsetableringen skapas då de personer som arbetar med parken behöver lokal service av olika slag, såsom restauranger och logi. Detta ger ytterligare skatteintäkter till kommunen. Av logistiska och ekonomiska skäl försöker projektören så långt det går att anlita lokal arbetskraft.

Organisationen Vindkraftcentrum arbetar med näringslivsutveckling kring vindkraft och förmedlar råd och tips till kommunen om hur man bäst drar nytta av en etablering. En stor fördel är att vindkraften ofta byggs i glesbygd, där behovet av nya arbetstillfällen är särskilt stort.

Vindkraftcentrums webbplats