Sällsynta jordartsmetaller och vindkraft

Sällsynta jordartsmetaller – eller rare earth elements (REE) – är en grupp av 17 grundämnen. De används i en stor mängd tillämpningar, bland annat i vardagselektronik, vindkraftverk och fordon. Efterfrågan på många av de här metallerna har ökat kraftigt de senaste tjugo åren.  Det har medfört att EU-kommissionen klassar jordartsmetallerna som bland de mest kritiskaContinue Reading

Skuggbildning från vindkraft

När det gäller skuggor och reflexer skriver Energimyndigheten att faktisk skuggbildning inte får överskrida 8 timmar per år. Där skuggproblem kan uppträda kan vindkraftsanläggningen utrustas med avkopplingsautomatik, så att verken stängs av under de potentiella störningsperioderna. Skuggor, reflexer och ljus från vindkraft, Energimyndigheten

Vindkraften är det kraftslag som har lägst miljöpåverkan

Ingen elproduktion är helt fri från miljöpåverkan, men vindkraften har i jämförelse med andra kraftslag mycket liten negativ påverkan. Naturskyddsföreningen bedömer att vindkraften kan mer än fyrdubblas utan bekostnad på biologisk mångfald och artrikedom. Så kan hållbar vindkraft byggas ut i Sverige, Naturskyddsföreningen Inom forskningsprogrammet Vindval sammanställs fakta om vindkraftens påverkan på djur, natur ochContinue Reading

Livscykelanalys för vindkraft

Vindkraftverkens livslängd ökar. År 2010 var den 25 år. För dagens verk är den 30 år. Det tar tre månader för ett vindkraftverk som byggs i Sverige i dag att producera samma mängd energi som gått åt att tillverka, nedmontera och återvinna det, enligt Energimyndigheten. Vindkraftens resursanvändning, Energimyndigheten Färska studier visar att moderna vindkraftverk harContinue Reading

Klimatnytta genom vindkraftsutbyggnad

Industri- och transportsektorn står för två tredjedelar av Sveriges klimatutsläpp. Inom dessa sektorer har det påbörjats en omfattande elektrifiering, där den fossila energi som bidrar till global uppvärmning snabbt ska ersättas med grön el från framför allt vindkraft. Utbyggd vindkraft är med andra ord en förutsättning för ett fossilfritt och konkurrenskraftigt Sverige. Nätverket Vindkraftens klimatnyttaContinue Reading

Vindkraftens påverkan på fåglar, insekter och fladdermöss

Fåglar kan dö om de kolliderar med vindkraftverk, men forskning visar att det är väsentligt färre fåglar som dör per producerad kilowattimme (kWh) i nya större vindkraftverk jämfört med i äldre mindre. Sammanlagt dör nära 17 miljoner fåglar i Sverige varje år. Jämfört med annan mänsklig påverkan utgör vindkraften en liten fara. I Naturvårdsverkets kunskapsprogram Vindval harContinue Reading