Förankring och lokal dialog

Det finns mycket forskning kring hur deltagarprocesser görs värdeskapande för alla inblandade. Uppsala universitet har tillsammans med andra aktörer tagit fram en guide för kommunikation och möten kring just vindkraftsprojekt, som bland annat ger vindkraftsprojektörer tips kring tillitsskapande och konfliktförebyggande. Tidig dialog, information och transparens både kring projektet och vad som går att påverka, är några viktiga element. Guide förContinue Reading

Skuggbildning från vindkraft

När det gäller skuggor och reflexer skriver Energimyndigheten att faktisk skuggbildning inte får överskrida 8 timmar per år. Där skuggproblem kan uppträda kan vindkraftsanläggningen utrustas med avkopplingsautomatik, så att verken stängs av under de potentiella störningsperioderna. Skuggor, reflexer och ljus från vindkraft, Energimyndigheten

Vindkraftens påverkan på fåglar, insekter och fladdermöss

Fåglar kan dö om de kolliderar med vindkraftverk, men forskning visar att det är väsentligt färre fåglar som dör per producerad kilowattimme (kWh) i nya större vindkraftverk jämfört med i äldre mindre. Sammanlagt dör nära 17 miljoner fåglar i Sverige varje år. Jämfört med annan mänsklig påverkan utgör vindkraften en liten fara. I Naturvårdsverkets kunskapsprogram Vindval harContinue Reading

Stark opinion för vindkraften

Vindkraft är en av de mest populära energikällorna i Sverige, enligt SOM-institutets årliga undersökningar av energiopinionen. I den senaste studien som publicerades år 2020 uppgav fler än 8 av 10 av de tillfrågade att de vill att det ska satsas mer än i dag eller ungefär som i dag på vindkraft. Åsikter om energi ochContinue Reading