Det kommunala vetot (kommunal tillstyrkan)

Fram till 2009 prövades all vindkraft mot både miljöbalken och plan- och bygglagen (PBL). De båda prövningarna hanterade till stor del samma frågor, dvs. att frågorna prövades dubbelt. Från 2009 togs kravet på bygglov och detaljplan bort för större vindkraftsanläggningar och sedan dess prövas sådana anläggningar enbart av miljöprövningsdelegation vid länsstyrelsen, eller av mark- ochContinue Reading

Social hållbarhet

Sverige har högt ställda klimatambitioner där vindkraften är en viktig del i energiomställningen. Utbyggnaden behöver ske på ett hållbart sätt, utifrån alla hållbarhetsdimensioner. Att förbättra delaktigheten i vindkraftsprojekt är en del av arbetet med social hållbarhet. Från projektörens sida handlar det om att hålla samråd med myndigheter och enskilda. Under samrådet ska verksamhetsutövaren informera ochContinue Reading

Lokal förankring och dialog

Det finns mycket forskning kring hur deltagarprocesser görs värdeskapande för alla inblandade. Uppsala universitet har tillsammans med andra aktörer tagit fram en guide för kommunikation och möten kring just vindkraftsprojekt, som bland annat ger vindkraftsprojektörer tips kring tillitsskapande och konfliktförebyggande. Tidig dialog, information och transparens både kring projektet och vad som går att påverka, är några viktiga element. Deltagandeprocesser kringContinue Reading

Skuggbildning från vindkraft

Skuggor som rör sig med den snurrande turbinen kan uppfattas som störande på nära håll. Vindkraftverk placeras dock av ljudskäl sällan närmre bebyggelse än avståndet av 6-10 rotordiametrar, och så långt bort uppfattas skuggorna relativt sällan. Hur ofta beror på hur parken är placerad i terrängen och beräknas med modeller som baseras på genomsnittliga värdenContinue Reading

Ljud från vindkraftverk

I Naturvårdsverkets vägledning för buller konstateras att risken för ohälsa orsakat av infraljud från vindkraftverk är mycket låg, att det saknas evidens för negativa hälsoeffekter orsakat av infraljud från vindkraftverk och att vindkraftsbuller idag är ett relativt litet problem i Sverige i jämförelse med hur många som berörs av bullerkällor som exempelvis vägtrafik. Vägledning omContinue Reading

Vindkraftens påverkan på fåglar och fladdermöss

Jämfört med annan mänsklig påverkan utgör vindkraften en liten fara. I Naturvårdsverkets kunskapsprogram Vindval har man kommit fram till att betydligt fler fåglar dör av trafik, katter och fönsterrutor än av vindkraft, om man ser till det totala antalet. Faktablad från Vindval, Naturvårdsverket: Fåglar och vindkraft – olika arter olika risker Vindkraftverken i Sverige dödar långt färre änContinue Reading