Vindkraftens tekniska utveckling går snabbt

Vindkraften har utvecklats och fortsätter att göra det snabbt. Tornen har blivit högre så att en starkare och jämnare vind kan utnyttjas. Bladen har blivit längre och svepytan större. Turbineffekten har gått upp och livslängden har ökat. Accelererande teknikutveckling för vindkraften, sammanställning av Svensk Vindenergi För den som vill lära sig mer rekommenderas Vindval –Continue Reading

Ljud från vindkraftverk – mycket låg risk för ohälsa

I Naturvårdsverkets vägledning för buller konstateras risken för ohälsa orsakat av infraljud från vindkraftverk är mycket låg, att det saknas evidens för negativa hälsoeffekter orsakat av infraljud från vindkraftverk och att vindkraftsbuller är idag ett relativt litet problem i Sverige i förhållande till hur många som berörs i jämförelse med bullerkällor som exempelvis vägtrafik. Vägledning om bullerContinue Reading

Hinderbelysning på vindkraftverk

Vid etablering av vindkraftverk högre än 150 meter krävs högintensiv hinderbelysning. Denna kan upplevas som störande för närboende och krav ställs därför ofta vid tillståndsgivande, att hinderbelysningen ska kunna släckas när inga flygplan är i närheten. Radarstyrd teknik kan lösa detta dilemma, en lösning som Transportstyrelsen gett dispens för men som Försvarsmakten motsatt sig, avContinue Reading

Havsbaserad vindkraft

Vindkraft till havs är ett vanligt och viktigt förekommande energislag i Europa. Tekniken har flera fördelar: vindarna är starka och stabila till havs och kapacitetsfaktorn är hög. De kraftfulla turbinerna gör att en vindkraftpark kan producera lika mycket som ett kärnkraftverk. Utbyggnaden och planeringen för havsbaserad vindkraft pågår för fullt i vår omvärld. EU skärperContinue Reading

Antal vindkraftverk – hur många blir det?

Svensk Vindenergi bedömer att vindkraften kommer fyrdubblas till år 2040, men den snabba teknikutvecklingen innebär att verken blir så mycket effektivare att det i slutänden knappt kommer behövas fler vindkraftverk än vi har idag. Det betyder ungefär 4 000 till 5 000 verk. Det kan låta mycket – men i Danmark, som har 10 procent av SverigesContinue Reading