Svensk Vindenergi / 140 miljarder i vindkraftsinvesteringar 2020-2026 ger 35 TWh ny elproduktion

140 miljarder i vindkraftsinvesteringar 2020-2026 ger 35 TWh ny elproduktion

Svensk Vindenergi har sammanställt uppgifter om vindkraftsprojekt som tas i drift 2020-2026. Sammanställningen visar på en historiskt snabb utbyggnadstakt som drivs utan subventioner eller statliga ekonomiska garantier och där vindkraftsinvesteringarna uppgår till 140 miljarder kronor till år 2026.

Svensk Vindenergis sammanställning visar att vindkraftsinvesteringarna under åren 2020-2026 uppgår till ca 140 miljarder kronor. Den nya vindkraften ökar elproduktionen med cirka 35 terawattimmar (TWh). Detta motsvarar en takt på 5,8 TWh tillkommande elproduktion per år. Utbyggnaden är historiskt snabb och marknadsdriven. Det utgår inga subventioner och det finns inga statliga kredit- eller prisgarantier. Som jämförelse togs tolv svenska kärnkraftsreaktorer i drift åren 1972-1985. Under 1986 producerade kärnkraften 66 TWh. Det innebar en utbyggnadstakt på 4,7 TWh per år tills dess. 

Den nya vindkraften är ett mycket viktigt tillskott i den svenska elproduktionen och ökar möjligheten att möta industrin ökande efterfrågan på el. Enligt Svensk Vindenergis senaste statistik & prognos bedöms vindkraften producera 55 TWh år 2026. Utöver det finns tillståndsgivna projekt på ca 22 TWh, 12,8 TWh landbaserad vindkraft och 9,4 TWh havsbaserad vindkraft, och projekt i tillståndsprövning som kan tillkomma innan år 2030. Men under fortsättning att investeringsförutsättningar är attraktiva i Sverige. Det finns dessutom betydande volymer i pågående tillståndsprocesser.

Sverige behöver 10 TWh ny elproduktion per år till 2045

Den nuvarande utbyggnadstakten av vindkraft är hög, men för att klara regeringens elektrifieringsambitioner behöver utbyggnadstakten öka. Regeringen utgår från att elanvändningen kommer att uppgå till 300 TWh år 2045. I en myndighetsgemensam uppföljning av samhällets elektrifiering bedöms elbehovet kunna uppgå till 340 TWh. Det betyder att 150 TWh elproduktion behöver tillkomma för att möta den ökade elanvändningen. Myndigheterna konstaterar också att ytterligare 100 TWh behöver tillkomma för att ersätta produktionsanläggningar som når sin livslängd till 2045. Sammantaget behöver mer än 200 TWh elproduktion byggas till 2045. Det motsvarar en utbyggnadstakt på drygt 10 TWh per år.

Svensk Vindenergis sammanställning av vindkraftsprojekt i tillståndsprocessen visar att branschen är beredd att svara upp mot industrins ökade elbehov genom att projektera 58 TWh vindkraftsproduktion på land och 443 TWh till havs, väl spritt över landet. Hittills har endast 12,8 TWh respektive 9,4 TWh fått tillstånd.

Det finns en växande oro att tillståndstempot är för lågt. Dessutom är det avgörande att det svenska investeringsklimatet för vindkraft är konkurrenskraftigt – annars söker sig investerarna till andra länder.

Om sammanställningen

Uppgifterna är hämtade från öppna källor, men uppgifter om investeringens storlek för varje enskilt projekt är inte alltid publika. I summeringen ingår beräknad investering baserad på medelvärde för publika uppgifter.

Kontaktpersoner

Tomas Hallberg, tillståndsfrågor, Svensk Vindenergi
070-164 44 53

Nicole Dreher Sköld, kommunikationsansvarig, Svensk Vindenergi
073-398 71 35