Svensk Vindenergi / 67 TWh havsbaserad vindkraft i tillståndsprocesser

67 TWh havsbaserad vindkraft i tillståndsprocesser

Totalt 67 terawattimmar (TWh) havsbaserad vindkraft befinner sig i tillståndsfasen, visar en sammanställning från Svensk Vindenergi. Projekt som nu prövas för tillstånd skulle kunna tas i drift redan om sex år – men då måste tillståndsprocesserna effektiviseras och samordnas.

Sammanställning över planerad havsbaserad vindkraft i Sverige

– Marknaden visar stort intresse för att bygga vindkraft till havs, både nära land och längre ut, och det måste tas tillvara. Den havsbaserade vindkraften behövs för att möta industrins snabbt växande behov av grön el till konkurrenskraftiga priser. Den bidrar därtill med mer lokal elproduktion vilket stärker beredskapen och ökar försörjningstryggheten. Nu är det upp till politiker och myndigheter att låta vindkraften till havs nå sin fulla potential, framför allt genom att säkra effektiva tillståndsprocesser, säger Lina Kinning, ansvarig för havsbaserad vindkraft på Svensk Vindenergi.

Svensk Vindenergis sammanställning visar att marknaden planerar för totalt 366 TWh vindkraft till havs längs Sveriges kuster. Det kan jämföras med dagens totala elanvändning på 140 TWh.

Projekten befinner sig i olika faser. De flesta av projekten, motsvarande 174 TWh, är i tidiga skeden innan samråd och tillståndsprocess formellt har inletts och kan i bästa fall tas i drift från och med år 2032. Näst flest projekt (125 TWh) befinner sig i samråd och förberedelsefaser och kan som tidigast driftsättas år 2029. Projekt motsvarande 67 TWh prövas just nu för tillstånd. Ledtiderna för de olika faserna och tiden fram till driftsättning är uppskattade utifrån dagens erfarenheter.

– Projekt som befinner sig i tillståndsfasen har potential att tas i drift redan om sex år. Men vad som byggs och när det byggs avgörs av till stor del av hur effektiva tillståndsprocesserna är. Myndigheter och affärsverk måste arbeta samordnat. Den havsplaneprocess som nu startats om är ett bra tillfälle att realisera detta. Det måste finnas en tydlig vilja och ambitioner att bidra till vindkraftens utbyggnad, säger Lina Kinning.

Det är inte byggfasen som tar tid utan det är tillståndsfasen som är den stora flaskhalsen i utbyggnaden av vindkraft till havs, oavsett om utbyggnaden sker nära land där kommunen har vetorätt eller längre ut i det som kallas ekonomisk zon.

– Målet från statens sida bör vara att halvera ledtiderna för utbyggnaden av såväl elproduktion som nya elnät och processerna måste gå i takt. Elbehovet ökar snabbt, här och nu. Det väntas vara åtminstone dubbelt så stort redan inom 20 år till följd av elektrifieringen av samhället och industrins omställning. Att vi klarar omställningen är avgörande för såväl klimatet som Sveriges framtida konkurrenskraft, säger Lina Kinning.

För mer information, kontakta:

Lina Kinning, ansvarig för havsbaserad vindkraft, Svensk Vindenergi

E-post: lina.kinning@svenskvindenergi.org

Telefon: 070-190 86 53