2014-01-31

Komm. från oss

Kommentar: Fel av Odell – Vi ber inte om ökade subventioner!

I Svenska Dagbladet den 28 januari skriver Mats Odell (KD) om en ”accelererande subventionspolitik ” när det gäller förnybar elproduktion. Men det gäller knappast i Sverige, eftersom ersättningen till den förnybara elen tvärtom minskat kraftigt de senaste åren.

Odell påstår också felaktigt att vindkraftsbranschen vill ha ”ökade subventioner”. Däremot menar Svensk Vindenergi att Energimyndigheten, i den pågående översynen av elcertifikatsystemet, måste göra nödvändiga tekniska justeringar för att kompensera för tidigare prognosfel, bland annat att elanvändningen har varit lägre än beräknat. Detta handlar inte om att öka stödet, utan om att återställa funktionen i systemet. Att de förutsättningar som gavs till marknaden återinförs och att kvotkurvan nu kan bygga på faktiska värden istället för prognoser ”Spelreglerna böra ligga fast” skriver Odell, och det håller vi med om.

Bland dessa spelregler finns också en vidareutveckling av elcertifikatsystemet efter år 2020, som regeringen annonserade i exempelvis klimatpropositionen: ”Den långsiktiga inriktningen för perioden därefter är en fortsatt successiv ökning av den förnybara elproduktionen.”

Som Odell skriver har elcertifikatsystemet varit ”en enorm framgång”.  Det har på kort tid lett till en utbyggnad av 10 TWh vindkraft, till låga kostnader för konsumenterna. Svenska elkonsumenter betalar bara omkring en tiondel av vad tyska konsumenter betalar för utbyggnaden av förnybar el.

Det finns idag inget kraftslag som kan byggas utan subventioner. Numera kostar det mellan 50 och 60 öre/kWh att producera svensk landsbaserad vindkraftsel.  Det kan jämföras med att britterna i en upphandling garanterat kärnkraftsägaren en intäkt på motsvarande cirka 100 öre/kWh.

Odell skriver att den svenska vattenkraften närmar sig gränsen för sin förmåga att hantera vindkraftens variationer. Det är fel. Detaljerade studier från KTH visar att den svenska vattenkraften har en god förmåga att reglera 30 TWh vindkraft. Övergripande studier visar också en potential att klara uppemot 60 TWh sol- och vindkraft. Dessutom finns stora framtida möjligheter att reglera med utökade utlandsförbindelser, efterfrågestyrning och energilagring.

En fortsatt utbyggnad av den förnybara elproduktionen gynnar alla elkonsumenterna som samlat sett får lägre elkostnader och allra mest gynnar det den elintensiva industrin, som inte betalar för elcertifikatsystemet.

Det saknas inte utmaningar, men de snabba kostnadsminskningarna och den industriella utvecklingen visar att framtiden är bäddad för det förnybara.

Annika Helker Lundström, vd Svensk Vindenergi