Svensk Vindenergi / Ändrad beslutsordning ska ge kortare tillståndsprocess för havsbaserad vindkraft

Ändrad beslutsordning ska ge kortare tillståndsprocess för havsbaserad vindkraft

Regeringen föreslår ändrat beslutsförfarande för undersökningstillstånd enligt kontinentalsockellagen. Förslaget innebär att kontinentalsockelförordningen (1966:315) ändras så att frågor om tillstånd enligt lagen (1966:314) om kontinentalsockeln att utforska kontinentalsockeln som huvudregel prövas av Sveriges geologiska undersökning, SGU, i stället för som i dag av regeringen.

Ändringarna i kontinentalsockelförordningen föreslås träda i kraft den 1 juli 2022.

Undersökningstillstånd är bara ett i raden av tillstånd som behövs för att bygga havsbaserad vindkraft. Handläggningstiden för undersökningstillstånd i ekonomisk zon utanför svenskt territorialvatten har hittills i genomsnitt tagit 15 månader när de prövas av regeringen.

– Vi hoppas att ändringarna kommer att bidra till att korta ledtiderna för tillståndsprocesserna för havsbaserad vindkraft i ekonomisk zon. Det finns ett stort behov att fortsätta effektivisera och samordna tillståndsprocesserna, så att utbygganden av den havsbaserade vindkraften kan ta fart, säger Lina Kinning på Svensk Vindenergi.

Läs vidare

Ny beslutsordning för tillstånd att utforska kontinentalsockeln, regeringen

För mer information, kontakta:

Lina Kinning, ansvarig för havsbaserad vindkraft

E-post: lina.kinning@svenskvindenergi.org

Telefon: 070-190 86 53