Svensk Vindenergi / AP-fonderna kan bidra till klimat- och energiomställningen

AP-fonderna kan bidra till klimat- och energiomställningen

Riksdagen har röstat igenom Finansutskottets betänkande FiU27 ”Vissa ytterligare ändringar av placeringsreglerna för Första–Fjärde AP-fonderna” och därmed utökat möjligheterna att placera pensionskapitalet i s.k. illikvida tillgångar och givit AP-fond 1-4 liknande förutsättningar som andra jämförbara institutionella placerare. Röstsiffrorna blev 307 ja-röster, 26 nej-röster och 16 frånvarande. Ändringarna börjar gälla 2020-05-01.

Ändringarna kompletterar Finansutskottets betänkande 2018/19:FiU14 ”Ändrade regler för Första–Fjärde AP-fonderna” som antogs av riksdagen förra året och trädde i kraft 2019-07-01.

Sverige har ambitiösa klimat- och energipolitiska mål. Regeringen vill att Sverige ska vara ledande i klimatomställningen och stöder en ökad utbyggnadstakt av vindkraft, solceller, bioenergi och utveckling av ny teknik. Enligt Energimyndigheten i 100 procent förnybar el – delrapport 2 behöver vindkraftsproduktionen öka till 90 TWh år 2040 för att nå målet om ett 100 procent förnybart elsystem år 2040.

Sedan energiöverenskommelsen 2016 har det tagits investeringsbeslut på 90 miljarder SEK i vindkraft som tillkommer 2017 – 2022. Utländska institutionella investerare står för merparten av investeringarna.

Vindkraft och annan infrastruktur med stabila kassaflöden och lång investeringshorisont skulle passa AP-fondernas långsiktiga inriktning mycket bra. Men de svenska AP-fonderna har varit förhindrade att investera i energi- och infrastrukturprojekt dels på grund av ”femprocentsregeln”, dels eftersom energi- och infrastrukturinvesteringar klassats som ”alternativa placeringar” med tuffare krav än investeringar i fastigheter.

  • 2019-12-31 uppgick det samlade fondkapitalet för AP-fond 1-4 till 1.532 miljarder SEK.
  • Med de nya placeringsreglerna får AP-fond 1-4 förutsättningar att bidra till klimat- och energiomställningen genom direktinvesteringar i energi- och infrastruktur.
  • För nå ett 100 procent förnybart elsystem krävs investeringar i vindkraft på över 200 miljarder SEK fram till år 2040.

___________

Kontakt:

Tomas Hallberg, projektledare, Svensk Vindenergi
Tel: 070-164 44 53
E-post: tomas.hallberg@svenskvindenergi.org

__________