Svensk Vindenergi / Bra att industrin är tydlig med behovet av vindkraft

Bra att industrin är tydlig med behovet av vindkraft

Företrädare för Holmen, LKAB, Ovako och SCA skriver i dag i Dagens industri att utbyggd vindkraft är ett måste för att industrin ska klara sin klimatomställning och säkra konkurrenskraften på en marknad som efterfrågor klimatneutrala produkter.

Debattartikel: Svensk industri behöver snabbt utbyggd vindkraft

– De fyra bolagen skickar ett tydligt budskap till ledande politiker: vindkraften är det kraftslag som bäst kan möta industrins snabbt ökande behov av el. Och ska den tillåtas göra det, då krävs det politiska reformer, säger Svensk Vindenergis VD Daniel Badman.

Utbyggnaden av vindkraft riskerar att avta

Svensk industri satsar nu stort på att ersätta fossil energi med grön el. Vindkraften har potential att byggas ut snabb och i stor skala för att leverera grön el till låga kostnader. Utbyggnaden av vindkraft har varit stark under många år, men nu är det allt färre verk som beviljas tillstånd.

– Det är viktigt att regering, riksdag och myndigheter agerar skyndsamt för att vindkraften ska nå sin fulla potential, och möjliggöra den elektrifiering som Sverige har påbörjat. Det är en fråga om att både stoppa klimatutsläppen och säkra fortsatt tillväxt, säger Daniel Badman.

Industrier vill se politiska reformer omgående

Bolagen uppmanar Sveriges ledande politiker att bland annat ta fram expansiva mål för elförsörjningen, satsa på utbyggda och förstärkta elnät, förenkla tillståndsprocesser och ge kommuner ekonomiska incitament att bidra till utbyggd elproduktion.

– Lösningarna finns och ligger nära till hands. Låt oss nu ställa om Sverige till ett klimatsmart och konkurrenskraftigt land, säger Daniel Badman.

Läs vidare

Sammanställning: Allt färre vindkraftverk beviljas tillstånd trots stor investeringsvilja

Kontakt

Daniel Badman, VD

E-post: daniel.badman@svenskvindenergi.org

Telefon: 070-972 54 37