2015-06-24

Komm. från oss

Bygg ut elnätet

E.ON meddelade igår att man med omedelbar verkan avbryter moderniseringsarbetet på kärnkraftsreaktorn Oskarshamn 2 (O2), och istället börjar planera för en avställning. Reaktorn har varit avstängd för ombyggnad i två år, så någon omedelbar förändring blir det inte. Med de beslut som Vattenfall fattat om Ringhals 1 och 2 innebär det att en elproduktion som förra året var på 13 TWh tas ur drift fram till 2020. Som jämförelse har Sverige idag en elexport på kring 15 TWh per år och med fortsatt utbyggnad till 2020 bör bortfallet kunna ersättas med förnybar energi, men det ställer ökade krav på nätutbyggnaden.

Svenskt Näringsliv kommenterar nedläggningen av O2  på följande sätt:  ”Det är inte rimligt att i detta läge besluta om höjd ambition inom ramen för elcertifikatsystemet eller lägga förslag om ett nytt separat stödsystem till havsbaserad vindkraft.”  Vi menar att om elproduktion faller bort är det rimligt att planera för ny elproduktion. Utan ny produktion riskerar svenska företag höjda elpriser och försämrad försörjningstrygghet.

Sverige har bland de bästa förutsättningarna för förnybar elproduktion i Europa. Enligt EU-kommissionen skulle europeiska företag och konsumenter årligen kunna spara upp mot 40 miljarder euro genom en bättre integrerad marknad och ytterligare upp mot 30 miljarder euro om den förnybara elproduktionen byggs ut där den är mest effektiv. Ur ett europeiskt samhällsekonomiskt perspektiv ska vi naturligtvis  ta tillvara Sveriges goda vindresurser.

Det som  på kort sikt kommer att begränsa hur mycket förnybar kraft som kan komma in i systemet är överföringskapaciteten i stamnätet. Anledningen är att Svenska kraftnät hittills har underskattat utbyggnaden av vindkraft i sina planer i kombination med att tillståndsprocessen för ny stamnätskoncession är över tio år. Dessutom kommer nedlagd kärnkraft i södra Sverige minska överföringskapaciteten mellan elområdena.

Regeringen bör nu mot bakgrund av detta uppdra åt Svenska kraftnät att ge de planerade förstärkningarna av det interna stamnätet högsta prioritet. Parallellt bör Energimyndigheten, i dialog med Svenska kraftnät och Energimarknadsinspektionen,  få i uppdrag att utreda hur tillståndsprocessen för ny stamnätskoncession kan snabbas upp ordentligt. Detta för att inte riskera inlåst kraft i norra Sverige och höga elpriser i södra Sverige.

För att kunna tillvarata exportmöjligheterna genom den ökade utbyggnaden och samtidigt trygga elförsörjningen är det även viktigt att Svenska kraftnät påskyndar utbyggnaden av planerade utlandsförbindelser och undersöker ytterligare förbindelser till  våra grannländer, för att möjliggöra ökad elexport över året och ökad import vid situationer när låg vindproduktion sammanfaller med hög elanvändning i Sverige.

Genom att samtidigt med vindkraft också bygga ut kraftvärme baserat på förnybara bränslen så kan vi se till att tillräcklig effekt alltid finns tillgänglig i hela landet när behovet är som störst.

Med 300 miljarder kronor investerade de senaste sju åren svarar energisektorn för 40 procent av alla Sveriges industriinvesteringar. Vindkraften står för en stor del av dessa investeringar. Vi tycker att det är viktigt att möjliggöra fortsatta investeringar.

Charlotte Unger, vd, Svensk Vindenergi