2015-04-15

Komm. från oss

Efterlängtad lösning på problematiken med tröskeleffekter

Igår offentliggjordes den nya regeringsförordning som möjliggör för Svenska kraftnät att ge lån till elnätföretag i syfte att underlätta för anläggningar av förnybar el att ansluta sig till elnätet.

Så kallade tröskeleffekter har sedan många år tillbaka försvårat nätanslutning för producenter av förnybar el och varit en av vindkraftbranschens största flaskhals. Nuvarande system innebär att den kraftproducent som först ansluter sig till ett elnät, som saknar ledig kapacitet, tvingas betala nätförstärkningskostnaden även för eventuell tillkommande kapacitet från andra producenter. Denna konsekvens brukar kallas för tröskeleffekter och innebär att vissa aktörer får det svårt att göra den nödvändiga nätanslutningen sig till elnäten. Förutom snedvriden konkurrens kan tröskeleffekter även leda till suboptimering av näten, där lösningar för att kringgå tröskeleffekterna görs som innebär en totalt sett samhällsekonomiskt dyrare hantering.

Den nuvarande lösningen på tröskeleffekter härstammar från ett förslag som Svenska kraftnät tog fram redan 2009 och innebär att anslutande parter delar på kostnaden, men med vissa tillagda villkor som reducerar den ekonomiska risken. I stort går det ut på att kostnaden för nätförstärkningen fördelas mellan den producent som först ansluter sig och de som senare ansluter anläggningar, så kallad förtida delning.  Tillkommande producenter betalar vid anslutning sin andel av den totala kostnaden för nätförstärkningen i förhållande till sin nominella installerade effekt. Villkoren innebär bland annat att Svenska kraftnät max får låna ut 700 miljoner kronor och att anläggningar med en installerad kapacitet motsvarande minst 30 procent av kapaciteten för den planerade totala nätförstärkningen ska ha tecknat anslutningsavtal med elnätföretag. När utvecklingen inom ett område där förslaget tillämpas säkrat en kostnadstäckning motsvarande minst 70 procent av utestående fordringar, kan lösningen tillämpas på ett nytt område.

Tanken är att den så kallade övergångslösningen ska ersättas med en marknadslösning. Därför fick Energimarknadsinspektionen (EI) under förra året i uppdrag att ta fram en sådan lösning. Utredningen förväntas offentliggöras inom kort och de förslag som EI har valt att gå vidare med, liknar i stort övergångslösningen men skiljer sig framförallt åt på en punkt. Nämligen när det gäller vem som tar den ekonomiska risken ifall producenter av förnybar energi inte ansluter sig där nätförstärkningarna har gjorts. Om marknadslösningen på sikt kommer att ersätta övergångslösningen återstår att se men övergångslöningen kommer i alla fall att fortsätta gälla tillsvidare. Vår uppfattning är att övergångslösningen bör göras permanent och att man istället successivt omprövar vissa villkor vid behov,  till exempel  på maxtaket på 700 miljoner kronor.

Det som händer härnäst är att Svenska kraftnät kommer att gå ut med en utlysning där intressenter är välkomna att gå in med ansökningar om tröskeleffektslån. Svenska kraftnät genomför sedan en urvalsprocess med hänsyn till framförallt hur bra naturresurserna för elproduktion är i området.

Förordningen hittar du här.

Mattias Wondollek, ansvarig elnät och marknad.