Svensk Vindenergi / Efterlängtat beslut om havsplaner

Efterlängtat beslut om havsplaner

Regeringen har nu beslutat om de föreslagna havsplanerna från Havs- och Vattenmyndigheten. Det är positivt att beslutet fattats, anser Svensk Vindenergi, men ambitionsnivån hade behövt vara högre.

Havsplanerna pekar ut områden med 20–30 TWh energiproduktion från havsbaserad vindkraft. Regeringen ger även Energimyndigheten i uppdrag att till mars 2023 peka ut områden för ytterligare 90 TWh för att möjliggöra reviderade havsplaner till 2024.

Behovet av el ökar snabbt till följd av industrins omställning

Regeringen aviserade i dag därtill en proposition om förenklade tillståndsprocesser för vindkraft och att en utredning om kommunala incitament för vindkraft ska tillsättas.

– Vi är glada att havsplanerna äntligen är beslutade. Det är något branschen väntat på sedan de föreslogs av Havs- och vattenmyndigheten år 2019. Men vi hade förväntat oss en högre ambitionsnivå redan nu. Industrins klimatomställning gör att behovet av el ökar snabbt. De beslutade havsplanerna ger inte utrymme för all den elproduktion som krävs för att möta behovet, säger Lina Kinning, ansvarig för havsbaserad vindkraft på Svensk Vindenergi.

Viktigt att beakta vindkraftens teknikutveckling

Havsplanerna är vägledande för andra myndigheter, till exempel Svenska kraftnät och Försvarsmakten, när havsbaserad vindkraft planeras. Eftersom de beslutade planerna nu är begränsade till 20–30 TWh är det viktigt att möjlighet till etablering av havsbaserad vindkraft inte begränsas enbart till ytor med angivningsområde energiutvinning i havsplanerna. Även om ett område är utpekat i havsplanerna genomgår projekten samma tillståndsprocesser.

– I det fortsatta arbetet med att revidera havsplanerna är det viktigt att ta hänsyn till vindkraftens teknikutveckling. Havsplanerna har utgått från att det bara går att bygga havsbaserad vindkraft ner till 40 meters djup, men det är i dag möjligt att bygga bottenfasta vindkraftverk ned till åtminstone 60–70 meters djup. Dessutom har det blivit en stor marknad för flytande vindkraftverk globalt, och då är inte djupet begränsande på samma sätt, säger Lina Kinning.

Läs vidare

Havsplaner för Sverige – Bottniska viken, Östersjön, Västerhavet (havochvatten.se)

Uppdrag till Energimyndigheten om nya områden för energiutvinning

Havsbaserad vindkraft – en nyckel till industrins omställning, rapport från Svensk Vindenergi

För mer information, kontakta:

E-post: lina.kinning@svenskvindenergi.org

Telefon: 070-190 86 53