2018-05-30

Komm. från oss

Elcertifikatsystemet snart fullt – nu behövs snabbt beslut om stoppregel

Energimyndigheten presenterade 2018-05-22 Kvartalsrapport 1 2018 med uppgifter om bland annat måluppfyllelsen inom elcertifikatsystemet.

Det svensk-norska systemets mål är 28,4 TWh ny förnybar elproduktion till år 2020/2021. Till det ska läggas det svenska målet om ytterligare 18 TWh till år 2030. Det sammanlagda målet är således 46,4 TWh. Enligt rapporten återstod 8,7 TWh per 2018-03-31.

Tyvärr är uppgifterna i rapporten ofullständiga. Många projekt med investeringsbeslut saknas i sammanställningen. Det handlar om ca 2 TWh i Sverige och ca 3 TWh i Norge.

Enligt Svensk Vindenergis uppgifter återstår mindre än 4 TWh sammantaget i Sverige och Norge. Sett till tagna investeringsbeslut kan systemet bli fullt redan i år.

Måluppfyllelse, sett till investeringsbeslut Bio Sol Vatten Vind Totalt Återstår, TWh
Sverige 4,4 0,1 0,9 21,1 26,5
Norge 0,0 0,0 6,0 10,1 16,1
Totalt 4,4 0,1 6,9 31,2 42,6 3,8

Energimyndigheten utreder just nu hur en stoppmekanism elcertifikatsystemet kan införas i Sverige innan utgången av 2020. Utvecklingen går mycket snabbt och det är tveksamt om Energimyndigheten hinner lämna förslag innan målet har nåtts sett till tagna investeringsbeslut.

Det är mycket angeläget är att systemet stängs i balans och att spelreglerna blir tydliga för investerarna. Därför bör Energimyndigheten skyndsamt presentera en enkel lösning som till exempel innebär att anläggningar inte godkänns för tilldelning av elcertifikat när systemet är fullt sett till driftsatt produktion och att detta genomförs även i Norge.

Energimyndigheten och deras norska motsvarighet NVE bör även kommunicera när systemet är fullt utifrån tagna investeringsbeslut och förklara att projekt vars investeringsbeslut tas efter den tidpunkten löper stor risk att inte få några elcertifikat –  även om ny lagstiftning inte skulle vara på plats vid det tillfället.

Charlotte Unger Larson

Vd Svensk Vindenergi