Svensk Vindenergi / Energimyndigheten presenterar sin statistik om vindkraften 2022

Energimyndigheten presenterar sin statistik om vindkraften 2022

Energimyndigheten presenterade idag statistik om vindkraft för 2022. Under 2022 producerade vindkraften 33 terawattimmar (TWh) el, motsvarande 19 procent av Sveriges elproduktion och en installerad effekt i slutet av året på 14,3 gigawatt (GW). Den starka utbyggnadstakten förväntas fortsätta de närmaste åren. I Energimyndighetens kortsiktiga prognos förväntas vindkraftens årliga elproduktion öka till 50 TWh år 2025 och stå för 26 procent av Sveriges elproduktion. Energimyndighetens bedömning är att vindkraft, på land och till havs, kommer att utgöra den största delen av den nya elproduktion som krävs för elektrifieringen av samhället.

I sina långsiktiga scenarier bedömer Energimyndigheten att behovet av ny elproduktion ökar markant både på kort och lång sikt, oavsett takt på elektrifieringen. Vindkraften spelar en viktig roll för energiomställningen och elektrifieringen av samhället.

Energimyndigheten betonar att landbaserad vindkraft bedöms vara det kraftslag som på kort sikt har en realistisk möjlighet att stå för det tillskott som efterfrågas. Vidare påpekas att även om utbyggnaden av vindkraft på land väntas fortsätta i högt tempo de närmaste åren så ser det ut som att takten därefter saktar ner. Anledningen är att nya tillstånd inte har beviljats i en takt som möjliggör en fortsatt snabb utbyggnad.

Energimyndigheten påpekar dessutom att Sverige har stor potential för havsbaserad vindkraft men att antalet projekt som fått tillstånd fortfarande är få. Energimyndighetens bedömning är att energi behöver prioriteras över andra intressen om den havsbaserade vindkraften ska kunna byggas ut. Svensk Vindenergi delar Energimyndighetens bedömning – och deras statistik bekräftar det vi själva ser i vår egen statistik. Vindkraften är det enda kraftslag som kan byggas ut tillräckligt snabbt och i tillräckligt stor skala för att realistiskt kunna möta den stora efterfrågan av el till och med 2030.

Kontaktperson

Erik Almqvist, elnät och elmarknad, Svensk Vindenergi
073-025 78 46