2018-05-30

Komm. från oss

Energimyndighetens vindkraftsstrategi

Energimyndigheten har uppdaterat sin vindkraftstrategi. Huvudscenariot är att det kommer att behövas mellan 80 – 120 TWh ny förnybar elproduktion i Sverige till år 2045 för att nå ett hållbart elsystem. Energimyndigheten bedömer att vindkraft är det produktionsslag som har störst potential för ny förnybar elproduktion i Sverige idag och att minst 60 TWh ny vindkraft är nödvändigt för att nå målet.

Vi är positiva till ansatsen och upplägget i stort.

Avgränsningarna är relevanta, dock bör man inte stanna vid ”det svenska elsystemet”. Export av el, EU:s Energiunion, EU/ETS etc har stor betydelse för utbyggnad av vindkraft och därför bör såväl ”Nordpool-området” som ”Nordeuropa/Östersjö-området” inkluderas.

Svensk Vindenergis prognos är att vindkraftsproduktionen kommer att öka från cirka 17 TWh år 2017 till nära 30 TWh år 2021. Elcertifikatsystemet förväntas bli fullt redan under år 2018, sett till investeringsbeslut. Den fortsatt förnybara utbyggnaden ska ske utan ekonomiskt stöd.

Energimyndighetens bedömning, minst 60 TWh ny vindkraft till år 2045, innebär att cirka 3 000 vindkraftverk ska etableras under perioden 2022 – 2040.

För att lyckas är det angeläget att vindkraften välkomnas i större utsträckning än idag. Här kan Energimyndigheten bidra stort – men vi saknar en satsning på information till dels handläggare på kommuner och länsstyrelser, dels ”allmänheten”.

Svensk Vindenergi anser att följande bör prioriteras upp;

  • Informationsinsatser till kommuner, länsstyrelser, ”allmänheten”.
  • Samverkan med motstående intressen – främst Naturvårdsverket, Försvarsmakten, Rennäring och kommuner.
  • Insatser som dels möjliggör mer vindkraft i befintliga elnät, dels leder till att den nya förnybara elen kan distribueras både inom Sverige och till våra grannländer.
  • Optimering av tillståndsprocesser.

Charlotte Unger Larson

vd Svensk Vindenergi