Svensk Vindenergi / EU-vätgasregler i hamn

EU-vätgasregler i hamn

EU-kommissionen har antagit regler för vätgas och elektrobränslen, s.k. RFNBO (renewable fuels of non-biological origin). Svensk Vindenergi välkomnar reglerna, som på sikt gör att vindkraften kan bidra ännu mer till ett robust elsystem.

Klimat- och energiomställningen i industri- och transportsektorerna går snabbt, och ledordet i den omställningen är elektrifiering. Det nya regelverket ger Sverige förutsättningar att skapa ett modernt, flexibelt och robust elsystem som möter vårt kraftigt ökade elbehov.

Lina Kinning, ansvarig för EU-frågor, Svensk Vindenergi

Den nya EU-förordningen är en delegerad akt, dvs. en förordning som EU-kommissionen beslutar om inom ramen för ett EU-direktiv. Förordningen anger när vätgas och elektrobränslen får räknas mot EU:s mål om förnybar energi, vilket även kopplas till när produktionen kan få statligt stöd.

I de långa diskussionerna inför förordningen har reglerna om s.k. additionalitet varit centrala – att vätgasen måste produceras från ny, förnybar elproduktion nära i tid och rum för att uppfylla reglerna för att få räknas som förnybar. I den antagna förordningen finns det undantag från additionalitetskravet: om vätgasen produceras med el från ett elområde som har mer än 90 procent förnybar el, eller i ett elområde med låga koldioxidutsläpp och elen omfattas av energiköpsavtal med förnybar elproduktion (PPA, power purchase agreement).

Undantagsreglerna gör att projekt som genomförs i länder med en hög andel förnybart eller ett elsystem med låga klimatutsläpp – så som Sverige – har större möjlighet att bli av.

Lina Kinning, ansvarig för EU-frågor, Svensk Vindenergi

Nästa steg är grönt ljus från EU-parlamentet och ministerrådet

De delegerade akterna överlämnas till EU-parlamentet och ministerrådet. De har sedan två månader på sig att granska förslagen för att sedan antingen acceptera eller förkasta dem. Det finns ingen möjlighet för parlamentet eller rådet att ändra i Kommissionens förslag.

Kontaktperson

Lina Kinning, ansvarig för EU-frågor, Svensk Vindenergi
070-190 86 53