Svensk Vindenergi / EU vill se mer vindkraft för att bryta beroende av ryska bränslen

EU vill se mer vindkraft för att bryta beroende av ryska bränslen

Europeiska kommissionen har tagit fram en plan, REPowerEU, för att göra Europa oberoende av ryska fossila bränslen senast 2030 med anledning av det nuvarande geopolitiska läget. Planen innehåller också åtgärder för att möta de stigande energipriserna i Europa.

REPowerEU: Joint European action for more affordable, secure and sustainable energy

För att minska Europas beroende av ryska fossila bränslen vill kommissionen:

1. Påskynda utbyggnaden av vind-, sol- och värmepumpar via

– 30 gigawatt (GW) mer vindenergi i EU till 2030 – totalt 480 GW i slutet av decenniet

– Stöd till konkurrenskraften för EU:s vindenergiförsörjningskedja genom EU-finansiering och medel

2. Påskynda tillståndsgivningen

– Projekt för förnybara energikällor bör anses ha överordnat allmänintresse

– Medlemsstaterna bör sträva efter att identifiera ”go-to”-områden för förnybara energikällor där de kan användas med minsta möjliga inverkan på den biologiska mångfalden

– EU:s aviserade vägledning om tillstånd kommer att lanseras i maj 2022

3. Fördubbla av den årliga utbyggnadstakten för värmepumpar

4. Accelerera solenergins utveckling genom att ta fram en solenergistrategi i juni 2022

5. Diversifiera tillförseln av gas genom att

– Öka tillförseln av flytande naturgas från USA, Egypten, Qatar, Västafrika

– Fördubbla EU:s produktion av biometan till 2030

– Lansera av en vätgasaccelerator för att leverera ytterligare 15 miljoner ton förnybar vätgas till 2030

För att möta de stigande energipriserna i Europa avser EU-kommissionen införa ytterligare åtgärder samt utvärdera mekanismerna för prissättning

Sedan hösten 2021 har det varit ett starkt tryck från vissa EU-regeringar för att Europeiska kommissionen ska ompröva den marginalprismekanism som gäller för Europas energimarknad. Kommissionen har hittills insisterat på att marknadsdesignen gör sitt jobb, men den har ändå gett byrån för samarbete mellan europeiska tillsynsmyndigheter (ACER) i uppdrag att utarbeta en rapport som bedömer fördelarna och nackdelarna med alternativa prissättningsmekanismer. Kommissionen menade på sin presskonferens att energiprisverktygslådan från oktober inte längre räcker för att tämja de stigande priserna. Därför avser kommissionen att utvärdera alternativen för att ”optimera utformningen av EU:s elmarknad” för att sänka energikostnaderna. I detta avseende kommer ACER:s rapport som kommer ut i april att vara en viktig milstolpe för nästa steg.

IEA har lanserat 10-punktsplan

Även International Energy Agency, IEA har lanserat en 10-punktsplan för att minska EU:s beroende av rysk naturgas. Planen innehåller förslag på en rad omedelbara åtgärder som kan vidtas för att minska beroendet av rysk gas, samtidigt som motståndskraften i EU:s gasnät på kort sikt förbättras och svårigheterna för utsatta konsumenter minimeras. 10-punktsplanen går i linje med EU:s klimatambitioner och den europeiska gröna given och pekar också mot resultaten i IEA:s färdplan för nettonollutsläpp till 2050, där EU helt eliminerar behovet av rysk gasimport före 2030.

Svensk Vindenergi analyserar förslagen men välkomnar generellt åtgärder för att minska beroendet av fossila energi. Det understryker behovet av fortsatt snabb utbyggnad av elproduktion i Europa genom och ökade målsättningar och förenklade tillståndsprocesser.

För mer information, kontakta:

Lina Kinning, ansvarig för bland annat internationella frågor

E-post: lina.kinning@svenskvindenergi.org

Telefon: 070-190 86 53