2014-02-17

Komm. från oss

Kommentar: Felaktigt om elcertifikatsystemet

Den 13 februari skriver Mathias Bred i en ledare i Smålandsposten (finns ej på nätet) felaktigt om elcertifikatsystemet – det styrmedel Sverige och Norge tillsammans har infört för att klara förnybarhetsmålet till 2020.

För det första skriver Bred att elcertifikaten garanterar vinst för den som vill bygga förnybar elproduktion och att det är elkonsumenten som står för risken. Tvärtom är det så att elcertifikatsystemet är ett marknadsbaserat stödsystem där priset på elcertifikat varierar enligt utbud och efterfrågan, det finns inga prisgarantier. Det är alltså den som äger produktionen som står med prisrisken, inte elkonsumenten. Till skillnad från garanterade ersättningar, som i Tyskland, har Sveriges system visat sig vara cirka tio gånger så billigt för elkonsumenten.

För det andra skriver Bred att elcertifikat i praktiken bara betalas till vindkraft. I verkligheten har vindkraften sedan systemet startade 2003 fått 22 procent av elcertifikaten medan 58 procent har gått till biokraften. Fram till 2020 finns tillsammans med biokraft och landbaserad vindkraft även stor potential för småskalig vattenkraft att komma in i systemet.

För det tredje skriver Bred att investeringar i elnäten prioriteras ned på grund av satsningarna på förnybar elproduktion. I verkligheten har Svenska Kraftnät aldrig satsat så mycket på åter- och nyinvesteringar i elnäten. Fram till 2025 beräknas 60 miljarder satsas på stamnäten. Vindkraftens utbyggnad medför nätinvesteringar på knappt 10 miljarder kronor. Resterande 50 miljarder kronor satsas på att ansluta effekthöjningar i kärnkraften, utlandskablar och återinvesteringar i gamla elnät.

Till sist skriver Bred att Energimyndigheten räknar med att en villakund kommer att få ökade kostnader på mellan 300 och 700 kronor på grund av elcertifikaten men väljer helt att bortse ifrån Energimyndighetens beräkningar att det ökade utbudet av el sänker elpriset mer än kostnaden för elcertifikat. De studier som Energimyndigheten och andra aktörer har gjort visar alltså att elkunderna får lägre samlade elkostnader när vi bygger ut det förnybara.

Anton Steen

Svensk Vindenergi