Svensk Vindenergi / Förslagen i ”En rättssäker vindkraftsprövning” når långt, men inte ända fram

Förslagen i ”En rättssäker vindkraftsprövning” når långt, men inte ända fram

2021-06-22 publicerades betänkandet En rättssäker vindkraftsprövning.

I höstas välkomnade Svensk Vindenergi utredningen som skulle se över det så kallade kommunala vindkraftsvetot. Utredningen innehåller flera bra förslag men i vissa delar lever den inte upp till våra förväntningar.

Det är bra att kommunens planmonopol bibehålls och att lokaliseringsbesked ska motiveras, lämnas tidigt i processen och att beslutet kan överklagas.

Eftersom lokaliseringsbeskedet ska lämnas tidigt blir det tydligare att kommunen ”äger” lokaliseringsfrågan medan frågor om påverkan på djur, natur och människor hanteras i länsstyrelsens miljöprövning. Genomförs detta tydliggörs rollfördelningen mellan kommun och länsstyrelse.

Vi är skeptiska till att kommunen ska bedöma höjden på de planerade vindkraftverken. Vindkraftverkens höjd är en fråga om påverkan som ska hanteras i länsstyrelsens miljöprövning.

Det är bra att utredningen lyfter att det svenska regelverkets krav på högintensiv hinderbelysning bidrar till att en del kommuner inte tillåter vindkraft. Vi delar uppfattningen att det svenska regelverket bör anpassas till internationella riktlinjer, så att det räcker med medelintensivt rött ljus upp till 315 meters totalhöjd.

Vi ser inte att utredningens förslag harmoniserar med reglerna om ”en kontaktpunkt” och ”tillståndsförfarande högst två år” som införs 2021-07-15 genom Tidsfrister och kontaktpunkt för att främja tillförsel av förnybar energi.

Utredningen lyfter fram behovet av ekonomiska incitament. Vi anser att sådana bör vara teknikneutrala och utformas för att öka kommunernas bidra till samhällets elektrifiering och klimatomställning. Vi föreslår att all fastighetsskatt från all elproduktion överförs från staten till kommunerna där produktionen är lokaliserad. Självklart ska även fastighetsskatten vara konkurrensneutral, uttryckt i öre per kWh.

Vi är positiva till utredningens förslag om införandet av ett planeringsstöd liknande Alliansregeringens under åren 2007–2012.

Nu är det viktigt att förslagen tas vidare i den politiska processen. Rättssäkerhet och förutsägbarhet är nycklar till de investeringar i elproduktion som behövs för att elektrifiera industrin och transporterna.

Daniel Badman, vd Svensk Vindenergi