2017-01-26

Komm. från oss

Förtroendekris för elcertifikatsystemet – nu måste politikerna ta sin del av ansvaret

Elcertifikatpriset har fallit till rekordlåga nivåer och läget är mycket allvarligt. Den senaste tiden har vi haft daglig kontakt med politiker och myndigheter i syfte att få dem att förstå allvaret i situationen och att de måste ta ansvar för systemet.

Partierna som står bakom energiöverenskommelsen måste genast kommunicera att man ämnar göra något åt situationen. En viktig del i arbetet är att regeringen snarast uppdrar åt Energimyndigheten att föreslå lösningar som kan hantera överutbyggnaden och teknikutvecklingen. Det är viktigt att lösningarna som föreslås fungerar för både existerande och ny vindkraft.

Elcertifikatsystemet ska underlätta utbyggnaden av förnybar elproduktion. I teorin ska certifikaten utgöra skillnaden mellan elpriset (under 300 kr/MWh i snitt under år 2016) och produktionskostnaden. De flesta anläggningarna i elcertifikatsystemet har en produktionskostnad som ligger i intervallet 500-600 kr/MWh.

Den senaste tiden har priset på elcertifikat fallit kraftigt. I september – oktober 2016 låg priset just över 140 kr per elcertifikat, och redan det var en problematiskt låg nivå. När detta skrivs har priset fallit till under 70 kr och den sammanlagda ersättningen ligger under 400 kr/MWh.

Förtroendet för systemet har minskat under lång tid. Energimyndighetens förslag till utformning av elcertifikatsystemet efter år 2020 har ytterligare försvagat marknadens förtroende för systemet.

Vi ligger mycket nära målet om 28,4 TWh i det svensk-norska elcertifikatsystemet. Sett till tagna investeringsbeslut så är systemet i princip fullt. Samtidigt vet vi att det kommer att fattas fler investeringsbeslut. I Sverige för att det finns utvecklade projekt som behöver startas innan tillstånden förfaller. I Norge för att man måste in i elcertifikatsystemet innan det stänger för norska anläggningar 2021.

Svensk Vindenergi har påtalat problemen och riskerna i elcertifikatsystemet under många år. Senast i Remissvar 2016-11-25. För att systemet ska fungera måste det uppfylla de politiskt beslutade målen, vara kostnadseffektivt för elkonsumenterna och ge rimlig lönsamhet för producenter och investerare. För att uppnå detta måste samtliga nedanstående punkter uppfyllas:

  • Justering för överskottet kring 2020, följt av en linjär utbyggnad
  • Årliga kvotjusteringar som appliceras på en kort period
  • En volymrelaterad stoppregel för de nya 18 TWh
  • Mekanism för hantering av teknikutvecklingen

Energimyndighetens förslag innehöll inget av ovanstående. Föreningen har tidigare även påtalat behovet av en stoppregel kopplad till 28,4 TWh som aldrig införts. Det liggande förslaget i kombination med den uteblivna stoppregeln ser vi nu konsekvenserna av.

 

Charlotte Unger Larson

Vd Svensk Vindenergi