2014-03-05

Komm. från oss

Kommentar: Fortsatta felaktigheter om vindkraften i SVT

Angående reportaget ”Vindkraften skrämmer bort turister” som sändes i SVT Mittnytt idag, 2014-03-05.

Svensk Vindenergi har tidigare informerat reporter och ansvarig utgivare om flera felaktigheter i tidigare reportage när det gäller granskningen av vindkraften som nu pågår i SVT. Även dagens reportage anser vi innehåller flera felaktigheter och är vinklat på ett sådant sätt som strider mot SVT:s riktlinjer om saklighet och opartiskhet. Nedan har vi utvecklat vad vi anser vara felaktigt eller missvisande.
___

I inslaget: ”Vindkraftens framtida utbredning innebär en påtaglig exploatering av framförallt Norrland. Bara i Jämtland och Västernorrlands län handlar det om över 3 000 verk”.

Siffran 3 000 vindkraftverk är hämtad från vindbrukskollen, en databas som innehåller uppgifter om vindkraftverk som är under tillståndsprövning eller har fått tillstånd. Att titta på hur många vindkraftverk som är under prövning eller har fått tillstånd säger dock inget om hur mycket som faktiskt kommer att byggas. Det som avgör hur mycket förnybar elproduktion som kommer att byggas är det så kallade elcertifikatsystemet. Sverige har ett gemensamt mål med Norge att bygga 26,4 TWh förnybar el till 2020 jämfört med 2002. De tillgängliga prognoser som finns för vindkraftsutbyggnaden visar på att drygt 1 000 nya vindkraftverk kommer att byggas i Sverige till 2020. Omkring 250-300 av dessa kan komma att placeras i Jämtland och Västernorrland.

I tidigare inslag hävdas att det inom några år kan finnas 20 000 vindkraftverk i Sverige. För att kontrollera sakligheten i denna siffra kan det konstateras att 20 000 vindkraftverk skulle producera el motsvarande hela Sverige och Danmarks samlade elproduktion.

I inslaget:Turister väljer andra resmål… En ännu ej publicerad undersökning som Mittuniversitetet gjort visar att vindkraften påverkar naturupplevelsen. Var tredje tillfrågad uppger sig kunna betala mera för att turista där naturen inte påverkas av vindkraft och var femte väljer bort ett resmål på grund av vindkraft.”

Det finns flera publicerade studier om vindkraft och turism. Senast 2012 presenterade Naturvårdsverket en genomgång av den forskning som finns på området där ett tiotal studier om vindkraftens påverkan på turism analyserades. Resultaten finns presenterade i syntesrapporten ”Vindkraftens påverkan på människors intressen”. De allra flesta studier som har genomförts visar på att vindkraften har en mycket begränsad påverkan på turismen. En studie från Gotland som publicerats efter Naturvårdsverkets genomgång visar att endast åtta procent av turisterna upplever vindkraften som negativ. 86 procent angav att de upplever vindkraften som neutral eller positiv för deras upplevelse. Sex procent var osäkra. På frågan om vindkraften påverkar sannolikheten att återvända för att turista på Gotland svarar 18 procent att vindkraften hade en positiv påverkan på deras beslut att återvända. 76 procent angav att vindkraften inte hade någon betydelse för om de skulle återvända till Gotland medan Två procent angav att vindkraften hade en negativ påverkan på deras beslut att återvända. Fyra procent var osäkra.

I inslaget: ”- Frågan om vindkraft är känslig och om man ställer riksintresset för vindkraft mot miljömålet storslagen fjällmiljö så visar det sig att stödet för det storslagna fjällandskapet är betydligt starkare än vad stödet är för vindkraft, bland Sveriges befolkning, säger Bosse Bodén, på Mittuniversitetet.” Reporter: ”Vindkraftutbyggnaden i fjällen är visserligen begränsad men sker på flera håll, bland annat i Härjedalen och utbyggnaden går snabbt i skogsmiljöer som också kan vara känsliga”

Här målas det upp en konflikt mellan riksintressena vindkraft och miljömålet storslagen fjällmiljö. En konflikt som inte finns i verkligheten. Det finns inte några uppförda eller planerade vindkraftsanläggningar inom riksintresseområdet obrutet fjäll. Utbyggnaden sker till största del i skogsmiljö där kommunerna själva har pekat ut områden som lämpliga för vindkraftsutbyggnad. De anläggningar som byggs i fjällnära miljö byggs också inom av kommunerna utpekade områden vilka har beslutats i demokratiska processer enligt plan- och bygglagen. Kommunen har dessutom alltid möjlighet att utnyttja sitt veto om de anser att etableringen innebär konflikter med motstående intressen.

I inslaget: ”Fåglar som kungsörn och även fladdermöss kan skadas när de flyger in i kraftverken och även påverkas av den turbulens som uppstår. Ljudet från kraftverken är en störningsfaktor, precis som vägnäten som genomkorsar parkerna men även de ständigt framrusande slagskuggorna från vingarna tycks påverka.”

Här ges en ensidigt negativ och missvisande bild. En av de frågor som studeras allra mest under miljöprövningen av vindkraften är just störningen på fågelliv och fladdermöss, inte minst rovfåglar. Vindkraftsanläggningar får inte tillstånd i områden där de riskerar att skada rovfåglar och det finns tydliga skyddsavstånd som tillämpas vid tillståndsprövning. Rovfåglar är idag den vanligaste anledningen till att vindkraftsföretag inte gå vidare med planerade vindkraftsanläggningar. De flesta anläggningar som planeras avbryts innan man kommer till tillståndsprövning i vetskap om att tillstånd inte ges om det finns konflikter med fågelliv eller naturvård. Det finns mycket forskning inom detta område som bekräftar att kollisionsriskerna minskar dramatiskt om vindkraften står rätt placerad. Naturvårdsverket har gjort en omfattande sammanställning av den forskning som finns tillgänglig.

Vindkraftens negativa påverkan på fågellivet är också mycket liten i jämförelse med annan mänsklig aktivitet och infrastruktur såsom järnväg, biltrafik, byggnader och tamkatter, vilket också påpekas i Naturvårdsverkets syntesrapport.

I inslaget: En person som bor i närheten av en planerad vindkraftsanläggning målar upp ett skräckscenario som skall sammanfatta de närboendes inställning i frågan.

Vad som inte framkommer är att de uppföljande studier med personer som bor i närheten av redan uppförda vindkraftanläggningar inte alls ger samma entydigt negativa bild utan visar snarare att majoriteten av närboende är neutrala eller positivt inställda till vindkraften. Se till exempel denna studie från Dalfors i Dalarna.

I inslaget: Turisterna gillar inte vindkraftverken, djuren försvinner och jakten kan påverkas negativt. Vi har hört det förut…”

Inslaget avslutas med denna ensidigt negativa uppräkning av vindkraftens konsekvenser utan hänsyn till de studier eller personer som vittnar om motsatsen. När det gäller jakt hävdar flera av Svensk Vindenergis medlemsföretag att de flesta jägare i områden med vindkraft anser att jakten är opåverkad eller att den påverkas positivt genom den ökade tillgängligheten till området.

Inte i något av inslagen belyses den viktigaste frågan varför det byggs vindkraft i Sverige eller vad alternativen till en vindkraftsutbyggnad är.

Svensk Vindenergi anser sammantaget att inslaget strider mot SVT:s riktlinjer om opartiskhet, kritik mot en utpekad part, ensidig behandling av ett ämne eller en händelse, ställningstagande i en kontroversiell fråga och saklighet. Vi hoppas att SVT kan komma med en rättelse kring felaktigheterna.

Anton Steen

Svensk Vindenergi