Svensk Vindenergi / Genomför förslag i Klimaträtts- och Miljöprövningsutredningarna snabbt

Genomför förslag i Klimaträtts- och Miljöprövningsutredningarna snabbt

Svensk Vindenergi har svarat på remisserna av Klimaträttsutredningen och Miljöprövningsutredningen. Det finns förslag från båda som underlättar och snabbar på tillståndsprocesserna för vindkraftsutbyggnaden. Regeringen bör genomföra dem skyndsamt.   

För att nå Sveriges klimatmål om nettonollutsläpp av växthusgaser till 2045 måste utsläppen minska snabbt. Det gör vi genom en kraftfull utbyggnad av elproduktionen, att elektrifiera industrin och transporterna, energieffektivisering samt att satsa på batterier och vätgas. Inget enskilt kraftslag kommer att kunna byggas ut tillräckligt mycket för att ensamt klara att möta den ökande elanvändningen.

Trots det akuta läget, och trots vindkraftens uppenbara fördelar, återstår många hinder för vindkraftsutbyggnaden. Det är en oroväckande trend för utbyggnaden av elproduktionen och elnätet för att möta de ökade behoven och för att klara klimatomställningen. Det har blivit svårare och svårare, och att det tar längre och längre tid, att få tillstånd, säger Tomas Hallberg, tillståndsansvarig på Svensk Vindenergi.

Alla typer av elproduktion, energieffektivisering och flexibilitet som bidrar till att nå Sveriges klimatmål kommer att behövas. För att få fast på utbyggnaden av elproduktionen och elnätet behövs snabba, rättssäkra och effektiva tillståndsprocesser.

Övergripande svarar Svensk Vindenergi i remissvaren på Klimaträttsutredningens resp. Miljöprövningsutredningens förslag att:

  • Allt utrymme som finns att ge klimatfrågan större tyngd i förhållande till andra skyddsintressen bör utnyttjas.
  • För att underlätta tillämpningen av Klimaträttsutredningens förslag att ge klimatnyttan större tyngd i miljöprövningen bör regeringen ge Naturvårdsverket i uppdrag att kvantifiera klimatnyttan av ytterligare elproduktion och vindkraft.
  • Vi delar Miljöprövningsutredningens slutsats att den samlade prövningstiden behöver minska, att toppar i handläggningstid behöver kapas samt att processerna behöver bli mer effektiva och förutsägbara.
  • Vi delar dock inte Miljöprövningsutredningens uppfattning att mycket fungerar bra i dagens tillståndssystem – när det gäller vindkraft.

Fakta: Klimatmålet, elektrifieringen och ökade elbehovet

Regeringen, myndigheter och Svensk Vindenergi delar bedömningen att elanvändningen kommer att öka till över 300 terawattimmar (TWh) år 2045. Det innebär en fördubbling av elbehovet utifrån dagens nivåer.

Dock kommer ca 80 TWh av dagens elproduktion att bli för gammal och behöva ersättas till år 2045. Det måste tillföras 10 TWh ny elproduktion varje år – från idag till år 2044 – för att täcka upp bortfallet.

Kontaktperson

Tomas Hallberg, tillståndsansvarig, Svensk Vindenergi
070-164 44 53