2016-04-11

Komm. från oss

Ja till stål utan kol

Den 4 april beskrev LKAB, SSAB och Vattenfall sin vision om stål utan kol i Dagens Industri. De föreslår att regering och riksdag ska bidra till tekniksprånget genom att anslå medel till omfattande forskning och experiment för att ersätta kolet med väte vid stålframställning. Förslaget andas positiv inställning till omställning, vilket vi på Svensk Vindenergi.  tycker är utmärkt!

Den statliga myndigheten Tillväxtanalys pekar i en ny rapport ut vätgas som den mest lovande vägen att minska utsläppen från stålindustrin. Genom direktreduktion skulle vätgas kunna användas för att skilja järnet från syret helt utan kol. Slutprodukterna skulle då bara bli vatten och järn. Den delvis statligt ägda forskningskoncernen Swerea uppskattar att det skulle kosta omkring två miljarder kronor att utveckla och testa vätgastekniken upp till stor skala.

Om vätgasen produceras med hjälp av el skulle det krävas cirka 20 terawattimmar varje år för att nå upp till dagens stålframställning. I ett framtida energisystem, med stor andel väderberoende kraft, kommer det under betydande perioder finnas överskott på el till lågt elpris. Ett sätt att dra nytta av överskottet är just att producera vätgas av vatten. Vätgasen är lagringsbar och kan användas i industriprocesser i exempelvis stålindustrin, till bränsleceller i bilar eller för att producera biogas som sedan kan användas i fordon eller i gasturbiner.

I Sverige finns en stor potential för förnybar elproduktion från vind, sol, vatten och bio. Vi säger därmed ja till stål utan kol! Svenska producenter av förnybar el kan utan problem leverera den volym som behövs för att stålindustrin ska kunna göra verklighet av sin vision.

Charlotte Unger, vd Svensk Vindenergi

Länk till artikeln i Dagens Industri