2019-06-27

Komm. från oss

Justera förslaget till ändringar av placeringsreglerna – så att AP-fonderna kan bidra till klimat- och energiomställningen

I promemorian Vissa ytterligare ändringar av placeringsreglerna för Första – Fjärde AP-fonderna föreslås ändringar som ska öka kostnadseffektiviteten, avkastningsmöjligheterna och långsiktigheten när det gäller placeringar i illikvida tillgångar, samt ge Första–Fjärde AP-fonderna liknande förutsättningar som andra institutionella investerare.

  • För att AP-fonderna ska ges liknande förutsättningar som andra institutionella investerare att bidra till klimat- och energiomställningen måste direktinvesteringar i energi- och infrastruktur klassas på samma sätt som fastighetsinvesteringar.
  • Förslaget måste justeras så att det tydligt framgår att ”illikvida tillgångar” innefattar infrastrukturtillgångar som till exempel vindkraft.

Sverige har ambitiösa klimat- och energipolitiska mål. Regeringen vill att Sverige ska vara ledande i klimatomställningen. Enligt Energimyndigheten i 100 procent förnybar el – delrapport 2 ska vindkraftsproduktionen öka till 90 TWh år 2040. För det krävs investeringar i vindkraft på över 200 miljarder SEK under perioden 2020 – 2040.

Sedan energiöverenskommelsen 2016 har det tagits investeringsbeslut på över 72 miljarder SEK i vindkraft som tillkommer 2017 – 2021. Utländska institutionella investerare står för merparten.

De svenska AP-fonderna har varit förhindrade att investera i energi- och infrastrukturprojekt både av ”femprocentsregeln” och eftersom energi- och infrastrukturinvesteringar klassats som ”alternativa placeringar” med tuffare krav än investeringar i fastigheter. Detta har omöjliggjort investeringar som skulle passa AP-fondernas långsiktiga inriktning mycket bra – som till exempel vindkraft med stabilt kassaflöden och lång investeringshorisont.

Svensk Vindenergis remissvar