2018-05-24

Komm. från oss

Kammarrätternas domar; vindkraften ska inte ha högre fastighetsskatt än andra kraftslag

Kammarrätten i Stockholm har i dom bedömt att fastighetsskatten för vindkraftverk inte kan tas ut med någon annan skattesats än 0,2 procent. Kammarrätten går därmed emot Skatteverkets uppfattning att skatten i vissa fall ska tas ut med en högre procentsats. Domen innebär att skatten för det klagande vindkraftföretaget sänks till den tidigare nivån, där övriga kraftslag ligger. Kammarrätten i Stockholm, Dom.

Kammarrätten i Göteborg har kommit till samma slutsats i ett annat mål. Kammarrätten i Göteborg, Dom

Skatteverket kommer förmodligen att överklaga båda domarna till Högsta Förvaltningsdomstolen men för det krävs prövningstillstånd och det återstår att se om Högsta Förvaltningsdomstolen vill ta upp frågan.

 

Charlotte Unger Larson

vd Svensk Vindenergi

 

Bakgrund

Fastighetsskatten på vindkraftverk sänktes den 1 januari 2007 från 0,5 procent till 0,2 procent. Bakgrunden var att fastighetsskatten på vindkraftverk ansågs hög i jämförelse med andra kraftverk.

En skattesats om 0,2 procent innebär ingen fördel jämtemot andra kraftslag då den lägre skattesatsen inte medför lägre fastighetsskatt per producerad kilowattimme.

En skattesats 0,5 % istället för 0,2 % skulle innebära att vindkraften tvingas betala tre gånger mer i fastighetsskatt i öre per kilowattimme än kärnkraft.

För att säkerställa att lika konkurrensförutsättningar mellan kraftslagen måste man både titta på hur taxeringsvärdet beräknas och vilken skattesats det är som gäller.

Svensk Vindenergis och Svensk Vindkraftsförenings remissvar fastighetstaxering