2015-06-05

Komm. från oss

Klimatet väntar inte

I Europa bygger elförsörjningen till stor del på användning av fossil energi. En omställning pågår. Under 2014 ökade elproduktionskapaciteten för vind med 11 368 MW, sol 8 000 MW, Biobränslen 620, Vattenkraft 421 MW. Elproduktionskapaciteten för kol minskade med 3 952 MW, olja med 1 122 och gaskraft med 623 MW. Vi är på rätt väg i Europa, men vi kan höja takten. Tyskland byggde 2014 ut lika mycket vindkraft som all vindkraft som finns i Sverige.

Regeringen lämnade i fredags en ny proposition till riksdagen om utbyggnad av förnybar kraft fram till 2020. Förslaget innehåller viktiga så kallade tekniska justeringar i elcertifikatsystemet, och en utökning av den förnybara elproduktionen med 2 TWh per år, år 2020. Förslaget kommer att behandlas av riksdagen efter sommaren.

Moderaterna går emot utökningen med 2 TWh per år av den förnybara elproduktionen till 2020 och uttalar att förnybar elproduktion på sikt bör vara utan stöd. Vi håller med om att all elproduktion på sikt ska kunna stå på egna ben. Däremot är en förlängning av elcertifikatsystemet med nytt mål till 2030 en nödvändighet om vi ska kunna få till en fortsatt utbyggnad av elproduktion efter 2020,  som behövs för försörjningstryggheten – inte minst då ingen idag vet hur länge våra befintliga kärnkraftverk är i drift.

Sverige och Norden har med sina unika förutsättning för förnybar elproduktion stor potential att leverera förnybar el till övriga Europa. Redan idag har Sverige en betydande elexport. Sverige har de senaste åren exporterat kring 15 TWh el årligen. Mycket har gått till Finland och Polen. Genom elexporten har Sverige fått betydande exportinkomster på 5 miljarder kronor per år. Sweco visade i en rapport ifjol att Sverige samhällsekonomiskt tjänar på en storskalig utbyggnad av vindkraft till 2030 i kombination med utlandsförbindelser. Dessutom har vi genom elexporten bidragit till att minska koldioxidutsläppen från kolkondenskraftverk i Europa med uppskattningsvis 10 miljoner ton per år.

Vi kan bidra till att minska de klimatfarliga utsläppen i Europa genom att exportera mer förnybar el. En målsättning jag hoppas att vi delar med Energikommissionen.

Charlotte Unger
vd Svensk Vindenergi

Länk till artikel i Svenska Dagbladet